Begroting 2015 - 2018

Subsidies

Programma Soort subsidieDoel (beoogd effect) subsidie tbv programmaBegroting 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018
Totaal 1 Jeugd en zorg28.85629.59729.74129.882
Veilige basis voor ieder kindexploitatieBijdrage t.b.v. welbevinden van de jeugd78787878
exploitatieBijdrage t.b.v. ondersteuning kinderopvang108108108108
exploitatieBijdrage t.b.v. de ondersteuning jeugdgezondheidszorg2.0222.0222.0222.022
Gezond levenexploitatieBijdrage t.b.v. stimulering volksgezondheid2.2852.2852.2852.285
Kracht van de wijkbewonersdiverseBijdrage t.b.v. stimulering zelfstandigheid bewoners Zaanstad27272727
exploitatieAdequate ondersteuning voor bewoners uitgaande van eigen kracht3.5023.5023.5023.502
diverseAdequate ondersteuning voor jeugdige bewoners uitgaande van eigen kracht7.2107.8418.0778.077
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig thuis woontdiverseAdequate ondersteuning van specialistische hulp 106100100100
diverseAdequate ondersteuning van specialistische hulp 334334334334
Specialistische hulp voor wie zelfstandig thuis woontexploitatieAdequate ondersteuning van specialistische hulp 1.8591.8591.8591.859
exploitatieAdequate ondersteuning van specialistische hulp 1.8121.9281.8361.977
diverseAdequate ondersteuning van specialistische hulp 8.7508.7508.7508.750
diverseAdequate ondersteuning van specialistische hulp 762762762762
Totaal 2 Werk inkomen en economie11.95011.95110.97210.347
Vestigingsklimaat bedrijvenbudgetHet creƫren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat en voldoende adequate werkgelegenheid in Zaanstad nu en in de toekomst binnen de dynamiek van de metropool Amsterdam 41414141
Toerisme bevorderenexploitatieStimuleren van toerisme61616161
Intensiveren en versterken relaties werkgeversbudgetStimuleren van relatie werkgevers50505050
Organiseren van beschut werkexploitatieUitvoering van de WSW11.79911.80010.82010.196
Totaal 3 Maatschappelijke voorzieningen18.00214.09114.83515.115
Ondersteunen en stimuleren cultuur in ZaanstadexploitatieVersterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad. 1.061903903903
exploitatieHet mogelijk maken dat zowel boeken, tijdschriften als muziekdragers beschikbaar zijn voor de Zaankanters, om zo kennisvergaring en interesses aan te wakkeren. Versterken van vestigingsklimaat van Zaanstad.2.7392.7392.7542.761
diversBevorderen van breed cultureel aanbod305305305305
budgetBevorderen van breed cultureel aanbod3.1813.1813.1813.181
budgetVersterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad. Versterken van het vestigingsklimaat van Zaanstad.62112112112
exploitatieCombinatie van versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad. Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken. Bevorderen ontplooiingskansen van m.n. jongeren. Versterken van vestigingsklimaat. 007421.168
Maatschappelijke initiatievenexploitatieFaciliteren en stimuleren van actief burgerschap op het gebied van vrijwillige inzet, vrijwilligerswerk en buurt/maatschappelijk initiatief.809809809809
budgetBevorderen van de sociale samenhang in de wijken17317317316
budgetBevorderen van de sociale samenhang in de wijken1.9321.9611.9481.951
Goede aansluiting onderwijsbeleidexploitatieBijdrage in onderwijs d.m.v. stimulering onderwijsklimaat en bevorderen goede aansluiting4.8641.1261.1261.126
exploitatieBijdrage in onderwijs o.a. door stimulering van talentontwikkeling48484848
SportvoorzieningenexploitatieBijdragen in het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties1.8701.7921.7921.792
exploitatieBeheer sportaccommodaties58585858
exploitatieBeheer sportaccommodaties584584584584
Actieve (sport)verenigingenexploitatieStimuleren van het beoefenen van sport316301301301
Totaal 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling 146185185185
Samenwerken op het gebied van erfgoedbudgetBijdrage aan onderhoud en renovatie/ restauratie 146185185185
Totaal 6 Beheer buitenruimte831831831831
Beheer en onderhoud openbare ruimtebudgetBijdrage exploitatie buitenruimte Zaanse Schans, Wilhelminapark en Agathapark211211211211
Begraven en begraafplaatsenbudgetBijdragen t.b.v. onderhoud door derden van begraafplaatsen 45454545
FunderingsherstelbudgetBijdrage in onderzoekskosten.76767676
Natuur- en milieu educatieexploitatieBevorderen van ontplooiingskansen van m.n. jongeren499499499499
Totaal 7 Veiligheid en handhaving114114114114
Uitvoering en regie Integraal VeiligheidsplanbudgetRealiseren van de kerntaken uit de gemeentelijke nota antidiscriminatiebeleid.114114114114
Eindtotaal59.90056.76956.67756.474