Begroting 2015 - 2018

1 Kwaliteit openbare ruimte

Steeds meer inwoners, ondernemers en organisaties/stichtingen zijn actief in hun eigen woon- en werkomgeving. Zij ruimen bijvoorbeeld gezamenlijk zwerfafval op of onderhouden groenvoorzieningen. De inrichting van de openbare ruimte wordt daardoor meer divers en de betrokkenheid met de eigen leefomgeving wordt vergroot. Daarom steunt de gemeente deze initiatieven en heeft daarvoor capaciteit beschikbaar. In goed overleg en met communicatie benut de gemeente samen met bewoners de mogelijkheden om het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte te laten overnemen, zoals bij groenadoptie. We organiseren het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte zo, dat ruimte ontstaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven te re-integreren en werkervaring op te doen en we willen ruimte creëren voor mensen van de sociale werkvoorziening. In de komende bestuursperiode wordt niet verder bezuinigd op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Wel implementeren we de bezuinigingen die zijn afgesproken (zie begroting 2014-2017), behalve de bezuiniging op gladheidsbestrijding. De indicator ten aanzien van draagvlak voor participatie bij het onderhoud van de openbare ruimte is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met het voorstel deze in de begroting op te nemen.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
De waardering van de burger voor het onderhoud van de openbare ruimte.6,0 (2010)6,36,06,0Zaanpeiling
Tevredenheid burger over de afhandeling van meldingen openbare ruimte.45% (2010)49%50%50%Zaanpeiling
Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.2015 is nulmetingIs nieuwe indicator2828Opgave sector Uitvoering

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte

Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte, het betrekken van de burger bij het onderhoud en de klantgerichte afhandeling van meldingen. De openbare ruimte wordt onderhouden op een bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau. De openbare ruimte is bij uitstek geschikt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. De afgelopen drie jaar is daarmee al veel ervaring opgedaan en dat wordt de komende jaren gecontinueerd. Via het Service Plus Team (SPT) en team Werken in de Wijk (WidW) hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding werkervaring opgedaan en kunnen leren. Een belangrijk deel is daarna uitgestroomd naar reguliere werkgevers. Daarnaast is een langdurige relatie met Baanstede opgebouwd. Door een goede communicatie over groenadoptie nodigt de gemeente bewoners uit om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte over te nemen. Als mensen aangeven zich te willen inzetten voor de openbare ruimte, bekijkt de gemeente hoe zij kan faciliteren.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval (rapportcijfer 1-10).Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 20146,36,06,0Meting bureau CREM
Aantal maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de openbare ruimte.Is nieuwe indicatorNiet gemeten4040Opgave afdeling Beheer
Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan.89%90%90%90%Opgave afdeling Beheer
Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.Is nieuwe indicatorNiet gemeten8080Opgave sector Uitvoering

Activiteiten
Het uitvoeren van dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op een bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau
Het onderzoeken op welke wijze meer zeggenschap kan worden gegeven  en bewoners actief kunnen worden betrokken bij de prioriteiten bij het beheer van de openbare ruimte
Het realiseren van omvormingen die leiden tot structureel lagere onderhoudslasten zoals, vastgelegd in de begroting 2014-2017
Het overdragen van  beheer van watergangen in stedelijk gebied aan het hoogheemraadschap
Bij gladheid van wegen zorgen voor begaanbare hoofdinfrastructuur
Klantgericht afhandelen van meldingen
Het realiseren van noodzakelijke organisatieaanpassingen.
Bewoners worden uitgenodigd om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de directe woonomgeving over te nemen door inzet van diverse communicatiemiddelen van de gemeente
Actualisatie van het bomenbeleidsplan

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

1.2 Vervanging in de openbare ruimte

Ten aanzien van de vervanging van de openbare ruimte worden de komende jaren geen onderhoudsachterstanden meer ingelopen. Om de kosten voor vervanging van de openbare ruimte te beperken, is in de begroting 2014-2017 besloten om een deel van de vervangingen op een sobere wijze uit te voeren. Dit houdt in dat de openbare ruimte wordt vervangen zonder ingrijpende aanpassingen. In het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte worden de projecten gespecificeerd die in aanmerking komen voor herinrichting of een sobere vervanging. Bij herinrichting wordt de openbare ruimte in overleg met belanghebbenden aangepast aan de eisen van het hedendaagse gebruik.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Areaal verhardingen dat wordt vervangen.Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014330.000 m2267.000 m2267.000 m2Concept MIP en opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.
Percentage realisatie investeringen openbare ruimte.100%98%100%100%Opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Activiteiten
Realiseren van het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte.
Het verwerven van subsidies.
Actualiseren meerjareninvesteringsplan openbare ruimte voor komende jaren.

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie