Begroting 2015 - 2018

2 Inzameling afval- en regenwater

2 Inzameling afval- en regenwater

Het gemeentebestuur streeft naar een doelmatige en milieuverantwoorde inzameling van en afvoer van regen- en afvalwater. Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) en eind 2012 door de raad vastgesteld. Belangrijke beleidsdoelstellingen zijn:

  • Een kwalitatief toereikend rioolstelsel waarbij onderhoudsachterstanden worden ingelopen.
  • Voldoen aan de eisen van de basisinspanning, eind 2014.
  • Onderzoeken van mogelijkheden om kapitaallasten te verlagen.
  • Inzet op samenwerking in de waterketen en komen tot bestuurlijke afspraken.
     

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Onderhoud riolering

Het gemeentelijk rioolbeheer richt zich op een doelmatig beheer en onderhoud van de riolering conform een actueel beleidskader. Op basis van het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt om de maatschappelijke kosten van de gehele waterketen te beperken. Om dit te bereiken, is ingezet op het intensiveren van de samenwerking met regiogemeenten, drinkwaterbedrijf en hoogheemraadschap. Het intensiveren van de samenwerking vindt plaats op basis van bestuursconvenanten met betrokken partijen in de regio.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Areaal geïnspecteerd rioolIs nieuwe indicatorNiet gemeten17.454 mfluctueertInspectieplan en opgave afdeling Beheer
Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan88% (2010)90%90%90%Opgave afdeling Beheer

Activiteiten
Inspectie riolering conform inspectieplan
Actualiseren van de operationele rioleringsplannen
Opstellen voortgangsrapportage rioolbeheer
Uitvoeren maatregelen samenwerkingsconvenanten regiogemeenten Zaanstreek-Waterland, drinkwaterbedrijf en hoogheemraadschap
Klantgerichte afhandeling van meldingen
Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering.

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Claim persleiding Zaandam Zuid-OostOnzekerheid over afwikkeling claim aannemer over meerwerk Goede dossieropbouw
Slechte fundering woningenBij projecten openbare ruimte worden woningen aangetroffen met slechte funderingen waardoor project vertraging oploopt of duurder wordt.Vooropname kwaliteit woningen

2.2 Vervanging riolering

Voor een goed functionerend rioolstelsel is het nodig dat vervanging tijdig wordt uitgevoerd. Onderhoudsachterstanden lopen we de komende jaren in. Bij het inplannen van rioolvervanging is een goede afstemming met vervangingsprojecten in de openbare ruimte noodzakelijk om te komen tot een doelmatige besteding van financiële middelen. Om dit te bereiken, wordt het investeringsplan jaarlijks geactualiseerd.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Areaal riolering dat wordt vervangen.25.280 m (2011)16.000 m19.630 m20.000 mConcept MIP en opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.
Percentage realisatie investeringen riolen.n.v.t.90%100%100%Opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Activiteiten
Realiseren rioolinvesteringen uit het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte
Actualiseren rioolinvesteringen voor komende jaren in meerjareninvesteringsplan openbare ruimte

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie