Begroting 2015 - 2018

4 Fundering

De gemeente zet in op het verminderen van funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte, het stimuleren van funderingsherstel en het vergroten van de bewustwording van mogelijke funderingsproblemen bij eigenaren van panden. Met het beleidsplan Nieuw Fundament is eind 2009 gekozen voor een andere inzet van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. Daarbij is gekozen voor het model van de ‘faciliterende overheid’. Dit houdt in:

  • Kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak van de funderingsproblematiek, waarbij de planning van werken in de openbare ruimte leidend is
  • Vergroten van de toezichthoudende rol van de gemeente
  • Een meer evenwichtige inzet van de dwingende en helpende hand
  • Het leggen van een sterker accent op de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand
  • Het aanspreken van andere belanghebbenden.

­In het beleidsplan is uitgegaan van 100 woningen per jaar. Door het vervallen van gemeentelijke leningen en de strenger geworden landelijke normen om geld bij de bank te mogen lenen, is het streefgetal nu meer realistisch aangepast naar 60 woningen per jaar. Wanneer nieuwe financiële instrumenten worden gevonden (al dan niet landelijk) om funderingsherstel mogelijk te maken voor de particuliere eigenaar kan dit aantal weer toenemen.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het aantal verbeterde funderingen.n.v.t.Nieuwe indicator6060Opgave sector Handhaving en Technische Vergunningen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Funderingsrisico's en herstel

Van belang voor de kwaliteit van de woningvoorraad in Zaanstad en de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken, is om te komen tot een tijdig funderingsherstel van woningen. De aanpak van de gemeente richt zich op: - Het onderkennen van risicogebieden en het verzorgen van goede communicatie richting de woningeigenaren over de funderingsrisico's - Het vroegtijdig beoordelen van panden in gebieden waar de gemeente van plan is om projecten in de openbare ruimte te gaan uitvoeren, waardoor inzicht in de kwaliteit van het woningbestand wordt verkregen en waardoor via een gerichte aanpak bewoners worden geactiveerd om de funderingen te verbeteren. Door deze pro-actieve aanpak worden uitvoeringsrisico's en kosten beperkt op het moment dat de gemeente projecten gaat uitvoeren. - Het samenwerken met rijksoverheid, banken, verzekeringspartijen en woningbouwcorporaties om het funderingsherstel zo goed mogelijk te faciliteren. Eigenaren van panden worden met funderingsherstel voor een grote financiële opgave gesteld en het is in het belang van alle partijen dat eigenaren de stap tot funderingsherstel kunnen maken.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Percentage projecten openbare ruimte dat zonder hoge meerkosten (binnen norm) is gerealiseerd. Is nieuwe indicatorn.v.t.90%90%Opgave Realisatie

Activiteiten
Tijdige beoordeling funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte zodat goede inplanning vervangingsinvesteringen openbare ruimte mogelijk is
Maken en uitdragen bredere communicatie aangaande de Zaanse funderingsproblematiek en de eigenaren wijzen op de eigen verantwoordelijkheid voor hun pand met de nadruk op de communicatie rondom de concept MIP-gebieden
Uitbreiden en monitoren meetboutenbestand
Eigenaren stimuleren en ondersteunen in het proces rond en de aanloop naar funderingsherstel
Opleggen last onder bestuursdwang (relatie met programma 8: Openbare Orde en Handhaving)
Zoeken en uitwerken nieuwe (Zaanse) financiële arrangementen om funderingsherstel door eigenaar mogelijk te maken die niet op de reguliere markt terecht kunnen (nieuwe maatwerklening / erfpachtmodel / BKZ-model)
Lobby om funderingsherstel bij hogere overheid onder de aandacht te krijgen en (waar mogelijk en redelijk) blokkerende wet- en regelgeving te laten aanpassen (relatie met programma 4: Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling)

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
ImagoschadeBij gedwongen ontruiming woningUitbreiden meetboutenbestand Goede monitoring en informatieverstrekking naar eigenaar