Begroting 2015 - 2018

6 Recreatieve mogelijkheden

De gemeente werkt aan het in stand houden van de regionale recreatiegebieden met een aantrekkelijk recreatief aanbod en het vergroten van de bewustwording van natuur en milieu. Voor een stad waar gewoond en gewerkt wordt, is het belangrijk om in de buitenlucht te kunnen ontspannen. Dat doet meer dan 50% van de mensen uit Zaanstad, niet alleen in parken en het buitengebied, ook in de regionale recreatiegebieden. De regionale recreatiegebieden bieden een breed aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen, zoals watersport, strand, evenementen en horeca. De gemeente participeert als verbonden partij in het recreatiegebied Twiske- Waterland en het Alkmaarder– en Uitgeestermeer. Wanneer mensen buiten ontspannen, zullen zij zich ook meer bewust zijn van de waarde van natuur en milieu. De gemeente stimuleert de bewustwording daarvan met name onder jongeren.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Tevredenheid bezoekers recreatiegebieden.n.v.t.7,07,07,0Recreatiemonitor RAUM en Twiske
Bezoekersaantallen Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske.1,45 miljoen1,84 miljoen1,75 miljoen1,75 miljoenRecreatiemonitor RAUM en Twiske.
Bezoekersaantallen accommodaties NME.154.000154.000150.000150.000Opgave stichting NME.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

6.1 Recreatieve mogelijkheden

De gemeente draagt (mede) zorg voor het beheer en de exploitatie van de recreatiegebieden Alkmaardermeer, Uitgeestermeer (RAUM) en Twiske. De recreatieschappen hebben in het verleden een grote onderhoudsachterstand opgebouwd en met een financiële bijdrage van de provincie is een bestemmingsreserve beschikbaar voor het inhalen van het achterstallig onderhoud. Met een meerjarenplanning worden de onderhoudsachterstanden ingelopen en het recreatieschap streeft daarbij naar evenwicht in de inkomsten en uitgaven. Daarbij kijkt het gemeentebestuur kritisch naar de meerwaarde van de huidige voorzieningen en bij vervanging naar de duurzaamheid van investeringen. Op termijn is het onderhoud van alle bestaande voorzieningen niet meer haalbaar. Daarom werken de recreatieschappen aan een plan om onderdelen door derden te laten exploiteren, met een opbrengst uit huur of pacht voor het recreatieschap. Met het uitbesteden van voorzieningen ontstaat een goede afstemming van de vraag en het aanbod, waarbij het recreatieschap als initiator optreedt en zorgt voor de basisvoorzieningen. Er zijn al succesvolle stappen gezet, waaronder de uitgifte van zorgboerderij 'de Marsen' in het Twiske. In de toekomst volgt ook de verzelfstandiging van erfgoedpark 'de Hoop' bij het Alkmaardermeer. Met dit beleid ontstaat verdienvermogen bij de recreatieschappen. Om deze ontwikkeling te bespoedigen, stellen beide recreatieschappen een nieuwe visie op waar zij de recreant en de markt bij betrekken.

Activiteiten
Opstellen visie voor duurzaam beheer van de recreatiegebieden Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske
Stimuleren dat besturen recreatieschappen inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen
Het laten uitvoeren inhaalslag achterstallig onderhoud

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

6.2 Natuur- en milieueducatie

Sinds 1993 beheert de stichting Natuur- en Milieueducatie (NME) de kinderboerderij Darwinpark, het natuurmuseum, de heemtuin, de schoolwerktuinen en het biologisch lescentrum. Daaraan gekoppeld biedt de stichting een breed aanbod aan educatieve activiteiten, waaronder lespakketten aan basisschoolleerlingen en begeleiding van leerlingen in de schooltuinen. Daarmee leren kinderen over de natuur en worden zij zich meer bewust van de waarde ervan. Het ZNMC (Zaans Natuur- en Milieu Centrum) en KMZ ( Kontakt Milieubeheer Zaanstreek) geven adviezen op het gebied van natuur en milieu en dragen zo bij aan een leefbaar, groen en gezond Zaanstad. Met de adviezen en initiatieven ontstaan bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, alternatieve en duurzame beheervormen en betrokkenheid van bewoners bij het groen en openbare ruimte. De Stichting NME heeft voor de periode 2014–2018 een strategisch beleidsplan opgesteld en beoogt daarmee een transitie naar een ‘NME nieuwe stijl’. Daarmee wil de stichting nieuwe ambities op het gebied van organisatie, samenwerking en inhoudelijke activiteiten bereiken. In 2015 zal de gemeente de voortgang van de transitie bij de stichting en de daarmee samenhangende effectiviteit en efficiëntie van de resultaten uit het subsidieovereenkomst evalueren.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantallen lespakketten die zijn verstrekt.n.v.t.22.60023.50025.000Opgave stichting NME.

Activiteiten
Beheer en onderhoud kinderboerderij Darwinpark, natuurmuseum, biologisch lescentrum, schooltuinen en heemtuin

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie