Begroting 2015 - 2018

1 Samen het verschil maken

De gemeente werkt vanuit de visie 'Zaans Evenwicht' samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden aan een toekomstbestendige stad. Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede samenwerking. De gemeente investeert daarom in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. We maken communicatief beleid 'Op z'n Zaans'. Ons uitgangspunt is dat iedereen - gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners - het verschil kan maken en een bijdrage kan leveren. We laten ons graag uitnodigen om met eigen ogen te zien wat in de wijken en buurten leeft én we gaan actief zelf op pad in de stad om te zien waar kansen en knelpunten liggen.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Oordeel inwoners over invloed op datgene wat de gemeente doet.5,65,15,36Zaanpeiling
Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.83%76%80%83%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Samen Zaans Evenwicht realiseren

Voor het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht werken we actief samen met iedereen die daar een bijdrage aan kan en wil leveren. Het maken van communicatief beleid ‘Op z’n Zaans' betekent dat we in alle fases van het beleidsproces de vraag stellen wie belanghebbenden zijn, wat hun rol is en op welke manier zij ermee te maken krijgen. Waar mogelijk betrekken we hen bij het beleid. Dat begint bij het adequaat informeren van betrokkenen, vervolgens met hen het gesprek aan te gaan, luisteren naar deze input, deze te verwerken en tot slot hierover terug te koppelen.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken.12% (2010)12%13%15%Zaanpeiling
Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal). 5,9 (2012)5,96,06,2Zaanpeiling
Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal). 5,6 (2012)5,55,86Zaanpeiling

Activiteiten
Voeren van gesprekken met de stad over thema’s die aansluiten op de veranderingen en uitdagingen in de Zaanse samenleving. Inclusief goede terugkoppeling daarover aan betrokkenen
Ontwikkelen en uitvoeren netwerkstrategie voor bestuur en ambtelijke organisatie: welke bestuurlijke netwerken helpen om de Zaanse doelen te halen?
De ambtelijke organisatie communicatiever maken (Op z'n Zaans) om belanghebbenden beter bij beleid en uitvoering te betrekken
Vaker inzetten van interactieve manieren van digitale communicatie en inzet van nieuwe (social) media en toepassing van film

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

1.2 Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt is het verminderen van regeldruk. Dat heeft te maken met minder of eenvoudiger regels, en met de manier waarop we met regels omgaan. Het college verkent aan de hand van concrete situaties de werkelijke en de ervaren regeldruk om tot verbeteringen te komen. De initiatieven uit de verschillende begrotingsprogramma's en de verbetermogelijkheden uit deze verkenning vormen samen het programma 'verminderen regeldruk'. Waar het gaat om regels van andere overheden gebruikt Zaanstad haar lobbynetwerk. Dat laatste krijgt ook een plek in de netwerkstrategie (zie prestatie 2). Juist in formele contacten van de gemeente met inwoners, bedrijven en organisaties willen we extra aandacht besteden aan het voorkomen van juridische procedures. Uitgangspunt is dat we bij mogelijke conflicten (schadeclaims en bezwaar- en beroepsprocedures) persoonlijk contact opnemen om in overleg tot oplossingen te komen. Als dit niet lukt, gebruiken we de formele weg. Deze inzet leidt naar verwachting tot een afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Tegelijkertijd neemt met de drie decentralisaties in het sociaal domein het aantal aanvragen dat de gemeente afhandelt toe en daarmee ook het aantal bezwaren. Als het ons lukt om het totaal aantal bezwaren op gelijk niveau te houden, betekent dat dus toch een verbetering.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners.6,9 (2012)7,7 (landelijk 7,8)7,47,0Qlickview

Activiteiten
Gemeentebreed programma verminderen regeldruk opstellen en uitvoeren.
Bij indiening van een klacht of bezwaar neemt een medewerker van de gemeente contact op met de belanghebbende.
Medewerkers die opgeleid zijn tot mediator worden ingezet als gespreksleider of mediator bij conflicten tussen gemeente en belanghebbende(n).

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

 

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Aantal bezwaarschriften neemt sterk toe door de drie decentralisaties in het sociaal domeinMet de drie decentralisaties in het sociaal domein neemt het aantal aanvragen dat de gemeente afhandelt toe, waarmee de verwachting is dat het aantal bezwaarschriften navenant toeneemt. Daarnaast gaan de decentralisaties gepaard met een fundamentele maatschappelijke verandering. Omdat deze verandering wennen is en het tijd vraagt voordat betrokkenen hun verwachtingen hebben bijgesteld, kan het aantal bezwaarschriften toch stijgen, ondanks de inzet om het aantal bezwaarschriften te verminderen.Om dit te voorkomen vindt intensieve communicatie plaats over de drie decentralisaties in het algemeen en in de wijkteams op individueel niveau. Daarnaast investeert de gemeente in de inzet van informele afhandeling van bezwaarschriften en mediation.

1.3 Transparante besluitvorming en informatie

Een betrouwbare overheid is een voorwaarde voor inwoners en andere partijen om initiatief te nemen en samen te werken. Transparant zijn in het doen laten van bestuur en organisatie kan bijdragen aan het vertrouwen. Het bestuur wil nog beter inzichtelijk maken welke afwegingen zijn gemaakt voorafgaand aan een besluit.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)6,9 (2012)6,977,5Zaanpeiling
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).7,0 (2012)7,07,17,5Zaanpeiling

Activiteiten
Tijdige informatievoorziening op maat via de gemeentelijke communicatiekanalen aan inwoners, ondernemers en andere partijen over de plannen en besluiten die voor hen relevant zijn
College en gemeenteraad gaan in gesprek over de wensen en mogelijkheden om afwegingen bij de besluitvorming beter in beeld te brengen

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie