Begroting 2015 - 2018

Jeugd en zorg

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 106792399208Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 4519501481

Portefeuillehouder: J. Olthof

Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale stad waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk. Onder andere in de vorm van sociale wijk- en jeugdteams en verschillende vormen van maatschappelijke- of inkomensondersteuning. Opdat iedereen kan participeren, op eigen wijze en naar vermogen.

´╗┐Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de zogenoemde decentralisaties: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zaanstad gaat deze nieuwe taken op een andere manier invullen. De bewoner en zijn situatie staan centraal bij het zoeken van een evenwicht tussen optimale kwaliteit van zorg en het beschikbare budget. Samen met hulpvragers wordt gekeken naar wat nodig is. Soms kunnen zij zelf een oplossing vinden samen met hun netwerk en/of vrijwilligers, soms  hebben zij ondersteuning door professionals nodig. De nieuwe manier van werken betekent dat we hulpvragen minder vaak overnemen en bewoners de ruimte geven regie over hun eigen leven terug te krijgen of te houden. We proberen mensen die hulp zoeken op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. Centraal staan daarbij:

  • Preventie: wij zijn alert op signalen van ongewenste en problematische ontwikkelingen en voorkomen problemen of hulpvragen zo veel mogelijk
  • Zelfstandigheid: wij stimuleren dat mensen binnen hun eigen netwerk oplossingen zoeken voor hun problemen of hulpvragen. Ook stimuleren we dat mensen anderen in hun omgeving helpen
  • Ondersteuning: mensen voor wie het informele netwerk geen of onvoldoende soelaas biedt kunnen een beroep doen op ondersteuning. Dat kan laagdrempelig en dichtbij: bij de Sociale Wijkteams en Jeugdteams
  • Vangnet: voor de kwetsbaarste groepen is er een betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig vangnet.

In de Zaanse aanpak en strategie voor de transformatie ligt een sterke focus op proberen, leren, ontwikkelen en verder transformeren. Werkende weg leren we wat werkt om onze visie te realiseren. We gaan uit van de menselijke maat en leveren maatwerk waar mogelijk en nodig. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen, ook buiten de gemeente. Het vraagt  vooral vertrouwen en tijd. Daarom moeten we in ons leerproces en in onze nieuwe manier van werken voorkomen dat we terugvallen op regels en het overreageren op risico’s. Dit kan innovatie remmen en leiden tot stijgende kosten en een versnippering van onze visie. Het is van belang dat we de risico-regelreflex tijdig in ons eigen gedrag herkennen en leren hoe we hiermee moeten omgaan.
 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?