Begroting 2015 - 2018

1 Preventie

Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op tot zelfstandige mensen en volwassenen nemen verantwoordelijkheid voor een gezonde levenswijze.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Ouders beoordelen de gezondheid van hun kind (0-12 jaar) als goed tot zeer goed96% (2011)n.v.t.96%96%GGD (wordt 1x per 4 jaar gemeten)
Percentage volwassenen dat de eigen gezondheid een voldoende geeft88% (2013)88%88%88%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Veilige basis voor ieder kind

De opvoeding en verzorging van hun kind(eren) ligt vanzelfsprekend bij de ouders. De gemeente zorgt voor informatie, diensten en voorzieningen die ouders helpen bij het opvoeden en goed laten opgroeien van hun kinderen. Voorzieningen in de wijken en buurten van de stad dragen bij aan het welbevinden van de jeugd. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van bewoners, ouders en jongeren zelf. Wij informeren kinderen en jongeren om goed te letten op de eigen gezondheid en veiligheid en stemmen daarbij zo veel mogelijk af met de instellingen waar kinderen veel tijd doorbrengen, zoals kinderopvang en scholen. Wij zorgen ook voor deskundigheidsbevordering bij opvang- en onderwijsprofessionals.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal thema bijeenkomsten opvoedondersteuning in en rond de Centra Jong100100100 bijeenkomsten100 bijeenkomstenGGD Zaanstreek-Waterland
Aantal cursussen opvoedondersteuning voor ouders en kinderen15 voor ouders en 25 voor kinderen15 voor ouders en 25 voor kinderen15 voor ouders en 25 voor kinderen15 voor ouders en 25 voor kinderenGGD Zaanstreek-Waterland

Activiteiten
Zorgdragen voor opvoedondersteuning via de Centra Jong
Uitvoeren van de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015-2018

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Het risico bestaat dat preventie niet iedereen bereikt die daar behoefte aan heeft.Dit kan leiden tot meer hulpvragen bij Sociale Wijkteams en Jeugdteams, meer zorgvragen bij de specialistische hulp en eventueel escalatie van problemen.De Sociale Wijkteams en Jeugdteams hebben oren en ogen in de wijk en houden een vinger aan de pols waar nodig. Organisatie van bijeenkomsten, bijvoorbeeld over opvoedondersteuning.

1.2 Gezond leven

De eigen gezondheid zien de meeste Zaankanters als een groot goed. De gemeente stimuleert gezond gedrag met gezondheidsvoorlichting en preventieve voorzieningen. Als zich specifieke gezondheidsrisico’s voordoen voor de Zaanse bevolking, speelt de gemeenschappelijke gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) daar, onder andere in samenwerking met de Veiligheidsregio, op in. Wij spannen ons ervoor in dat Sociale Wijkteams, Jeugdteams en huisartsen elkaar in de wijk over en weer weten te vinden vanuit het principe ‘één gezin, één contactpersoon, één plan’. Daarbij is ook de wijkverpleegkundige een belangrijke verbindende schakel tussen het medische en het sociale domein. De indicator voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet Publieke gezondheidszorg wordt onderdeel van de subsidieafspraken met de GGD 2015 en is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Uitvoering takenpakket gemeenten op grond van Wet publieke gezondheidszorg door de GGD-openbare gezondheidszorg functieIndicatoren nog te benoemen op basis van subsidie-afspraken GGD 2015
Aantal wijken waar de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met het Sociaal Wijkteam n.v.t. want nieuwe functien.v.t.1111Periodieke Rapportages Sociale Wijkteams

Activiteiten
Sturen op uitvoering van de taken door de GGD (zowel via de gemeenschappelijke regeling als via de maatwerksubsidie)
Samenwerkingsafspraken maken met eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen) en de zorgverzekeraar

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Het risico bestaat dat er onvoldoende afstemming is tussen het medische en het sociale domein.Dit leidt mogelijk tot onvoldoende maatwerk voor de inwoners van Zaanstad, extra doorverwijzingen en een versnipperd systeem.Er worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en de (coöperatie van) huisartsen om goede overdracht van gegevens en afstemming te waarborgen.