Begroting 2015 - 2018

4 Armoede opgave

De gemeente streeft ernaar dat iedereen naar vermogen en op eigen wijze kan participeren in de Zaanse samenleving. Een belangrijke opgave is om met bewoners, organisaties, ondernemers en initiatiefnemers in de wijk de armoede onder Zaanse huishoudens zo veel mogelijk te voorkomen, terug te dringen of te stabiliseren. Zaanse huishoudens die armoede of sociale uitsluiting ervaren, kunnen zo de regie over hun leven (weer) oppakken. Uitgangspunten van de armoedeopgave zijn:

  • Integraliteit: armoede hangt bijna altijd samen met problemen op andere leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam brengt dit met de hulpvrager integraal in kaart tijdens het keukentafelgesprek
  • Handelingsperspectief: doel is steeds om de hulpvrager de instrumenten in handen te geven om de regie op het eigen leven te behouden dan wel terug te krijgen
  • Signalering en preventie: door goed signalen te herkennen en vroegtijdig te benoemen en op te pakken kunnen we beginnende armoede en/of sociale uitsluiting voorkomen
     

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociale minimum5562 (2014) (8%)5000Armoedemonitor Zaanstad 2014
Aantal kinderen in de leeftijd tot 18 jaar dat opgroeit in de verschillende groepen die tot de minimapopulatie behoren3.079 kinderen (10% van alle kinderen) (2014)2800Armoedemonitor Zaanstad 2014

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Uitvoeren armoedebeleid

De extra middelen van het Rijk voor armoedebestrijding zet de gemeente Zaanstad daadwerkelijk hiervoor in. Vanuit het Rijk is een aantal wetswijzigingen aangekondigd rond minimaregelingen, die het armoedebeleid raken. Om de armoedeopgave te realiseren, willen we waar nodig en waar mogelijk invloed uitoefenen op de uitwerking van wet- en regelgeving. Bij wetswijzigingen passen wij waar nodig onze regelgeving aan, met oog voor de effecten van inkomensregelingen en ruimte voor eigen regie van de betreffende huishoudens. Daarnaast vragen zowel maatschappelijke ontwikkelingen alsook decentralisaties een nieuwe - integrale - visie op en strategie voor het armoedebeleid (financiële armoede, sociale uitsluiting, met specifieke aandacht voor kinderen). Dit vraagt om tijd en ruimte voor inventarisatie, onderzoek en experiment; we willen beter zicht hebben op welke mensen in financiële en/of sociale armoede leven en mogelijke methodieken en perspectieven. We zoeken hierbij nadrukkelijk balans tussen preventieve maatregelen en schulddienstverlening. Het is zaak dat de Sociale wijkteams voldoende capaciteit en kwaliteit hebben om snel in te spelen op eerste signalen van problemen ter voorkoming van erger. En in te zetten op optimale ondersteuning van bewoners die armoede en/of sociale uitsluiting ervaren. De gemeente gaat samenwerken met partners en benut zo veel mogelijk de initiatieven en netwerken rond armoedebestrijding in de wijken. De indicator die het aantal huishoudens meet dat gebruik maakt van minimaregelingen en/of armoedeondersteuning is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten
Inventarisatie, onderzoek en experimenten rond de armoedeopgave, in samenwerking met strategische partners
Positionering armoedeopgave in de Sociale Wijkteams, met de bijbehorende capaciteit en kwaliteit
Uitwerken besteding extra middelen voor armoedebeleid

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Onvoldoende capaciteit, kwaliteit en deskundigheid bij de Sociale Wijkteams en Jeugdteams.De armoedeopgave zal een groot en wellicht groeiend beroep doen op inzet, kennis en vaardigheden van de wijkteams. Wanneer deze teams onvoldoende capaciteit, kwaliteit en deskundigheid hebben om hiermee om te gaan, kan dit voor een maatschappelijk probleem zorgen.- Heldere positionering, afstemming en ondersteuning van en door wijkteams. - Deskundigheid van de Sociale Wijkteams en Jeugdteams bevorderen door middel van opleiding. - Regelmatige benchmark tussen de teams, zodat ze van elkaar kunnen leren.
Het aantal huishoudens waarin armoede een rol speelt neemt toe ten gevolge van de economische situatie.Wanneer het aantal huishoudens waarin armoede een rol speelt toeneemt, bestaat de kans dat andere problematiek en meer zorgvragen bij deze huishoudens ontstaan.Via de Sociale Wijkteams stuurt de gemeente op zo veel mogelijk bekendheid van de mogelijkheden tot ondersteuning, en op het doorgeven van signalen door intermediairs/sleutelfiguren in de wijken. Zie ook programma 2 voor maatregelen gericht op verbeteren arbeidsmarkt en versterken economische groei.