Begroting 2015 - 2018

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 44704461296Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 6292499708

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof

Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Een stad met goede maatschappelijke voorzieningen, waar nodig op maat, en een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Door met elkaar de schouders eronder te zetten en de mens centraal te stellen, blijft Zaanstad een aantrekkelijke woonwerkstad met een sterk sociaal weefsel. Daarin heeft de gemeente een belangrijke rol, maar vaker niet dan wel de hoofdrol. Op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting kiest de gemeente nadrukkelijk voor een faciliterende rol. Voorzieningen in de vorm van locaties, regels en stimuleringsbudgetten zijn beschikbaar. Het is aan de Zaankanters in verenigingen en instellingen, en als gebruikers en initiatiefnemers zelf, om daar invulling aan te geven. Het verschil kan de gemeente maken door partijen waar mogelijk de ruimte te geven om initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Nieuwe arrangementen en verhoudingen met bewoners, ondernemers en instellingen moeten worden verkend. We willen samen werken met verschillende grote en kleine partners aan plannen die passen bij de buurt en de tijd. Hierbij helpt het de regels en procedures te vereenvoudigen of te verminderen en ze met gezond verstand en integraal toe te passen. Bij nieuwe allianties in de wijk hoort ook een nieuwe kijk op maatschappelijke accommodaties. Multimodaal gebruik, combinaties van maatschappelijk en commercieel ondernemen en nieuwe vormen van beheer en eigenaarschap vormen een uitdaging voor de gemeente om de nieuwe allianties optimaal te faciliteren. De gemeente heeft een opdrachtgevende rol ten aanzien van onderwijshuisvesting en een samenwerkende rol voor wat betreft onderwijsinhoudelijke en -gerelateerde zaken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?