Begroting 2015 - 2018

1 Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

1 Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

De gemeente kiest voor een meer ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van cultuur. We willen de motor op gang helpen, zodat die daarna zelf kan draaien. Dat heeft tot gevolg dat de gemeentelijke inzet voortaan minder van structurele en vaker van tijdelijke of incidentele aard zal zijn. Uitgangspunt binnen het cultuurbeleid is dat de huidige variëteit aan stedelijke culturele functies als basis voor de stad behouden blijft. Structurele gemeentelijke subsidiëring is en blijft daarbij noodzakelijk, maar het totale volume neemt af. De ontwikkeling van het cultuurcluster door bundeling van meerdere functies, in een aantrekkelijk gebouw op een centraal gelegen en goed bereikbare locatie (Inverdan), is bedoeld als een extra kwaliteitsimpuls voor de culturele sector en de stad als geheel. Amateurkunstverenigingen en culturele stichtingen ontvangen een financiële steun in de rug voor hun bijdrage aan een veelzijdig cultureel klimaat in de stad. Daarnaast biedt de gemeente via incidentele of projectsubsidies ruimte aan waardevolle culturele initiatieven die het verschil kunnen maken. Genieten en zelf beoefenen van cultuur begint aan de basis: bij de jeugd. De gemeente biedt extra steun aan het onderwijs bij het ontwikkelen van een goed binnen- en buitenschools cultuureducatieaanbod voor de jeugd. Last but not least: cultuur draagt bij aan reuring in de stad, het versterken van het imago en de identiteit van Zaanstad binnen de Metropoolregio Amsterdam en het aantal bezoekers. Hier ligt een duidelijke relatie en wisselwerking met erfgoed, toerisme en streekmarketing.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Waarderingscijfer cultureel aanbod6.4 (2012)6.4>6.4>6.4Zaanpeiling
Ranking cultureel aantrekkelijke stad t.o.v. 50 steden45454544Atlas voor Gemeenten

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

Het project Cultuureducatie met Kwaliteit gaat in 2015 het derde jaar in. Met het onderwijsveld wordt afgestemd over voortgang, afronding en follow up. De financiële steun voor talentontwikkeling van kinderen aan lage inkomensgroepen blijft van kracht. Vanuit het onderwijsachterstandenbudget wordt € 100.000,- beschikbaar gesteld voor een extra biebbus, waarmee basisschoolleerlingen in het gebied Zaandam-Zuidoost in het kader van leesbevordering beter kunnen worden bereikt. Er komen nieuwe spelregels voor subsidiëring van amateurkunst, kleine culturele organisaties en (eenmalige) activiteiten en projecten. De huidige adviesstructuur ten aanzien van cultuur en beeldende kunst & vormgeving wordt opnieuw onder de loep genomen. Dat geldt ook voor de aanmoedigingsprijs en de stadsdichter- en componist. Op basis van besluitvorming over de wijze van aanbesteding worden in 2015 de voorbereidingen voor het cultuurcluster voortgezet, waaronder de uitwerking van de organisatorische samenwerking tussen de beoogde functies binnen het gebouw. FluXus, een van de beoogde toekomstige gebruikers, is per september 2014 omgevormd tot een nieuwe netwerkorganisatie. Meer verbinden en samenwerken geldt ook voor de regio. In overleg met het Zaans Museum wordt in 2015 onderzocht hoe lokale en regionale samenwerking op museaal gebied tot nieuwe kansen kan leiden. In lijn met het Vernieuwingsconvenant Gemeenten – Lokale omroepen 2012-2015 treedt Zaanstad in overleg met de stichting Omroep Zaanstreek en de regiogemeenten over het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden. In 2015 vindt besluitvorming plaats over de toekomstige aanpak van het evenementenbeleid. In de loop van 2015 wordt op basis van een uitgewerkt businessplan een definitief besluit verwacht over verplaatsing van het Molenmuseum naar de Zaanse Schans. In de aanloop naar deze omvorming wordt voor 2015 vanuit de bestaande begroting eenmalig een overbruggingsbijdrage aan de Vereniging De Zaansche Molen beschikbaar gesteld. Op basis van het coalitieakkoord is vanaf 2015 € 300.000,- extra structureel beschikbaar om uitvoering te kunnen geven aan de ambities voor cultuur en om de onbedoelde effecten van de bezuinigingen te verzachten. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor eenmalige of tijdelijke ondersteuning. Over de besteding hiervan wordt bij de begroting 2015-2018 een separaat voorstel ingediend.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
% scholen dat meedoet aan cultuureducatie met kwaliteit30%30%30%50%Fluxus
Aantal jongeren dat bereikt wordt met individuele subsidie182182200200Meedoen Zaanstad en Jeugdcultuurfonds

Activiteiten
Vormgeving aanbestedingstraject en organisatorische samenwerking t.a.v. het cultuurcluster
Verstrekken van subsidies voor bibliotheek, musea, podia, lokale omroep, filmtheater en cultuureducatie
Stimuleren van samenwerking radio/tv-stations in de regio
Stimuleren van leesbevorderingsactiviteiten
Versterking en bestendiging samenwerking cultuur-onderwijs; convenanten met onderwijs en evaluatie combinatie functieregeling
Onderzoek lokale/regionale museale samenwerking
Ondersteunen en waar nodig verzachten ombuigingen toekomstagenda
Individuele financiële ondersteuning d.m.v. Jeugdcultuurfonds
Evalueren huidig evenementenbeleid en opstellen nieuw beleid
Verstrekken van subsidies voor beeldende kunst, amateurkunst, evenementen en culturele activiteiten

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Ontwikkeling cultuurclusterAanbesteding cultuurcluster: 'traditionele' vorm van aanbesteding kan leiden tot onvoorziene uitgaven in later stadium. Exploitatie: gebaseerd op voorlopige aannames; mogelijk niet helemaal dekkend. Samenwerking: de ontwikkeling van het cultuurcluster staat of valt met de inzet van en samenwerking tussen de betrokken culturele organisaties. De ambitie is dat het geheel meer is dan de som der delen. Op die basis kan het cultuurcluster daadwerkelijk succesvol zijn. Het risico zou kunnen bestaan dat organisaties hun eigen belang te veel en te lang voorop stellen.Aanbesteding cultuurcluster: keuze voor een aanbestedingswijze, waarmee de financiële risico's voor de gemeente kunnen worden beperkt (DBFMO). Exploitatie: verder onderzoek om een zo compleet en realistisch mogelijk beeld te krijgen, waarmee exploitatie kan worden becijferd. Op basis hiervan maatregelen (o.a. ' inverdien'-mogelijkheden) voorbereiden. Samenwerking: in de 2015 wordt vooral geïnvesteerd in versterking van de gezamenlijke ambitie en het streven om het cultuurcluster tot een gedeeld succes te maken. Dat betekent veel aandacht voor de organisatieopzet, beheerstructuur en zaken als multifunctionaliteit, opzet front- en backoffice enz.