Begroting 2015 - 2018

3 Ruimte voor bewoners

Bij de vraag in de samenleving aan inwoners om zich verantwoordelijk te voelen en actief iets te betekenen voor de buurt en buurtbewoners, is er ruimte voor bewoners, in het bijzonder jeugd en/of kwetsbare ouderen, om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Daarnaast hebben buurthuizen een rol bij het tegengaan van vereenzaming. De indicatoren die de behoefte aan en het gebruik van een plek in de wijk voor ontmoeting en activiteiten meten is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. De indicatoren worden opgenomen bij de Zaanpeiling. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Verzelfstandiging buurthuizen

Wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen op maat het verzelfstandigingsproces van de nu nog gesubsidieerde buurthuizen en bewoners die hierbij vanuit een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een rol willen spelen. Wij streven per Sociaal Wijkteamgebied naar het in stand houden van een laagdrempelige en zelfstandige door bewoners bestuurde voorziening, met een gezonde exploitatie.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het aantal ontmoetingsplaatsen dat wordt bestuurd en gerund door burgers (afhankelijk van behoefte en potentie).4411In iedere wijk een buurthuisfunctieEigen registratie

Activiteiten
Wijkmanagers onderhouden contacten met bewoners die zich willen inzetten voor het behoud van een buurthuisfunctie in de wijk en bieden op maat ondersteuning (financieel, kennis, in natura)
Wij vormen een financiële ondersteuningsregeling op maat om te waarborgen dat in alle sociale wijkteamgebieden een door de bewoners bestuurde buurthuisfunctie beschikbaar blijft

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Onvoldoende zelfstandige buurthuisfunctiesWe hebben afgesproken dat in principe in ieder Sociaal Wijkteamgebied een buurthuisfunctie aanwezig is. In een proces van verzelfstandiging kan het zo zijn dat niet in alle tien gebieden op korte termijn een dergelijke functie ont/bestaat.Hier hebben wij specifiek een ondersteuningsmaatregel voor ontwikkeld.