Begroting 2015 - 2018

4 Toegang & aansluiting onderwijs

In Zaanstad is onderwijs voor iedereen toegankelijk, kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau behalen. Waar nodig bieden we voor jongeren maatwerk. Gemeente en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid om het onderwijs vorm te geven. Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Percentage schoolverlaters zonder diploma 3,6 (2012)223Oberon
Percentage geslaagden havo-vwo39 (2012)Onbekend4242Oberon

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Onderwijsklimaat

Goed onderwijs betekent ook een goed onderwijsklimaat. Letterlijk, in de vorm van goed gebouwde en frisse scholen. We bevorderen het ontstaan van brede scholen / integrale kindcentra, waarin samenwerking tussen de betrokken instellingen en de gemeente voorop staat.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het percentage van de IHP-projecten dat is aanbesteed en door bouwheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017.0%55%76%90%Eigen registratie

Activiteiten
Uitvoering van het IHP-programma
We zetten in op zo veel mogelijk voorzieningen op één locatie
Samenbrengen van voorzieningen voor kind en gezin

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Vertraging in de realisatieDiscussies en/of aanpassingen in kaders kunnen leiden tot vertraging door extra tijd voor inpassing en extra kosten. Vroegtijdig omgeving betrekken in plannen, zodat kaders in vroeg stadium helder zijn.

4.2 Goede aansluiting

We bevorderen een goede aansluiting tussen de verschillende onderwijsvormen, tussen onderwijs en arbeidsmarkt, technisch onderwijs en bedrijfsleven. En dragen waar mogelijk bij aan een positiever imago van het technisch onderwijs. Samen met de onderwijspartners realiseren we passend onderwijs. Sommige van de benodigde gegevens voor de prestatie-indicator zijn nog niet openbaar en waren niet tijdig voor het vaststellen van de begroting beschikbaar. Er worden afspraken gemaakt om de gegevens voor de volgende begroting wel tijdig beschikbaar te hebben.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het percentage herplaatste VSV'ers56% (2012)Nog niet bekendNtb70%RMC-gegevens
Het percentage doorstroom vmbo(g)t, resp. k naar MBO 3-4, uitgesplitst naar techniek en overig (2012: 96, resp. 79) (streefwaarde: handhaven boven landelijk gemiddelde)96 resp. 79Nog niet bekendNtbhandhaven boven landelijk gemiddeldeDUO-bestanden en lokale onderwijsgegevens

Activiteiten
De gemeente wil samen met het onderwijsveld gemeenschappelijke ambities formuleren over onderwerpen waar beide partijen belang bij hebben
We stimuleren talentontwikkeling d.m.v. inzet subsidiegelden brede schoolontwikkeling
We voeren de wettelijke taak van leerlingenvervoer uit, waarbij we oog hebben voor maatwerk en de ingang van de Wet passend onderwijs

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Uitblijven van startkwalificaties, weinig doorstroom hbo.PO geeft (bindend) advies over het niveau van leerlingen op het voortgezet onderwijs. De leerlingen in grensgebied vmbo-havo worden veelal doorverwezen naar vmbo. Het percentage havo-vwo is onder het landelijk gemiddelde. De instroom in Zaanstad op het havo-vwo blijft achter. Hierdoor zijn er minder geslaagden havo-vwo. Zonder diploma havo+ is het niet mogelijk om een vervolgopleiding te doorlopen op hbo(+)-niveau. Het eenzijdige en lage opleidingspeil van de Zaanse bevolking werkt remmend op economische ontwikkeling. En er is, qua niveau, kans op mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.Samenwerkingsverbanden en gemeente maken afspraken omtrent leerlingen op grensgebied van havo-advies. Onderzoek vmbo-havo-combinatie. Beter toerusten potentiële havo-kandidaten middels projecten (zoals BSA). Stimuleren doorleren na diploma op vmbo-niveau en beter toerusten potentiële havo-kandidaten middels projecten (zoals BSA). Samenwerkingsverbanden en gemeente maken afspraken omtrent leerlingen op grensgebied van havo-advies.
Onduidelijkheid over behalen percentage herplaatste VSV‘ersDe invoering van de entreeopleiding, het bindend studieadvies, het verkorten en intensiveren van de opleidingen en het aanscherpen van het referentieniveau taal en rekenen (2010) leiden mogelijk tot een hogere uitval. Jongeren van wie de inschatting is dat zij geen diploma op mbo 2-niveau halen, zullen zich mogelijk wenden tot de gemeente. Oplopende jeugdwerkloosheid en de afname van stageplaatsen bemoeilijkt nog het behalen van de doelen.Voorkomen van uitval door preventieve spreekuren leerplicht. Inzet van Jongerenloket en RMC-functies. Monitoring van uitval. Overleg met de partners over resultaten. Verlengen Convenant 'Aanval op de uitval'
Opleidingskeuzen die niet optimaal zijn voor aansluiting arbeidsmarkt.Werken in de techniek wordt te weinig als een aantrekkelijk toekomstperspectief gezien. Mis-match in vraag en aanbod.Door samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven, projecten stimuleren zoals: de leerwerkmakelaar en leerwerkstraat. Techniek wordt op scholen vanaf het PO gestimuleerd.