Begroting 2015 - 2018

Milieu en duurzaamheid

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 20787485213Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 19725486275

Portefeuillehouder: D. Emmer

Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt er toe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

Op het gebied van klimaat en duurzaamheid treedt Zaanstad vooral faciliterend op en heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Op het gebied van milieu heeft de gemeente een meer kaderstellende rol. De gemeente stuurt en stimuleert waar nodig. Maar bovenal wordt de verbinding gezocht met de direct belanghebbenden om gezamenlijk tot een juiste aanpak te komen. Daarbij is ook de verbinding met de regio van belang.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?