Begroting 2015 - 2018

1 Reduceren milieubelasting

Door het terugdringen van de milieubelasting verbetert de leefbaarheid van Zaanstad en worden belemmeringen voor het realiseren van nieuwbouwprojecten weggenomen. Een indicator voor het meten van de reductie van milieubelasting is in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

Met daaraan gekoppeld:

  • Bodemprogramma 2010-2014/2015 en Bodemprogramma 2016-2019
  • Actieprogramma Geluid 2013-2018
  • Implementatie Zaans Geurbeleid 2014

 Het bodemprogramma moet ervoor zorgen dat in 2015 sprake is van een bodemkwaliteit zonder onaanvaardbare risico’s voor onze inwoners bij het huidige gebruik. Als het rijk voldoende budget beschikbaar stelt, starten we in 2016 met de aanpak van risico’s als gevolg van diffuse bodembelasting. In 2020 moeten alle locaties waarbij sprake is van onaanvaardbare ecologische en verspreidingsrisico’s gesaneerd of beheerst zijn. Verder willen we uiterlijk 2020 alle bodem- en ondergrondaspecten integreren in het proces van ruimtelijke planvorming. De Zaanse geluidsnormen worden teruggebracht tot de landelijke normen. Geluid is een belangrijke factor in de waardering van de woonomgeving. In het Actieplan Geluid zijn maatregelen opgenomen om de geluidhinder terug te dringen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op wegverkeerlawaai. Wegverkeerlawaai is de voornaamste bron van geluidhinder en de gemeente heeft hier direct invloed op. Een belangrijke maatregel is het toepassen van stille wegdekken. Het Geluidsaneringsprogramma wordt afgerond. Verder neemt Zaanstad deel aan diverse overlegstructuren om invloed uit te oefenen op de geluidhinder van Schiphol. In Zaanstad staan relatief veel bedrijven die geur uitstoten. Met het nieuwe geurbeleid wordt beoogd de leefbaarheid verder te verbeteren, waarbij tegelijkertijd de bedrijvigheid nabij woningen duurzaam kan blijven voortbestaan. Binnen het Zaans Proeflokaal is geur een belangrijk punt van aandacht (zie programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling). De dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt geactualiseerd.

Activiteiten
In 2016 een start maken met de aanpak van risico's als gevolg van diffuse bodembelasting op voorwaarde dat hiervoor voldoende budget beschikbaar wordt gesteld door het ministerie
Het treffen van maatregelen zodat alle locaties waarbij sprake is van onaanvaarde ecologische en verspreidingsrisico's voor 2020 gesaneerd of beheerst zijn
Integreren van alle bodem- en ondergrondaspecten in het proces van de ruimtelijke planvorming (vóór 2020 gereed).
Toepassen van stille wegdekken (Actieplan Geluid).
Afronden geluidsaneringsprogramma
Toepassen geurbeleid bij de actualisatie van vergunningen van bedrijven
Actualiseren dienstverleningsovereenkomst omgevingsdienst NZKG
Het treffen van maatregelen zodat in 2015 geen sprake meer is van een bodem van zodanige kwaliteit, dat onaanvaardbare humane risico's aanwezig zijn bij huidig gebruik, uitgezonderd risico's als gevolg van diffuse bodembelasting

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Afhankelijkheid van andere partijen.De ambities waar Zaanstad voor staat kunnen niet alleen door de gemeente worden gerealiseerd. Samenwerking met verschillende partners als collega-overheden, bedrijfsleven en woningcorporaties is noodzakelijk. De ambities vergen investeringen. Dit geldt vooral voor bodemmaatregelen. De risico's worden beheerst door vol in te zetten op externe oriëntatie om externe partijen hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Daarnaast zoeken we continu naar externe financieringsbronnen.