Begroting 2015 - 2018

2 Zaanstad klimaatneutraal

Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020 en wil een beweging in gang zetten waarbij geïnteresseerde partners bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het treffen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie. De gemeente schept hiervoor ruimte en past waar mogelijk de regelgeving aan (zie ook Hoofdstuk 1).

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
De hoeveelheid uitgestoten kg CO?740.000.000 (2009)710.000.000700.000.0000www.energieinbeeld.nl
Aantal aansluitingen met zonne-opwekking1300 (2009)1.6001.70020.000www.energieinbeeld.nl

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

Naar aanleiding van de evaluatie van het klimaatprogramma is de routekaart behorend bij het Integraal Klimaatprogramma 2010-2020 aangescherpt tot een energieprogramma dat ruimte en inspiratie geeft, zodat inwoners en ondernemers hun ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen waarmaken. Energiereductie, het verduurzamen van de energieproductie en innovatie/hergebruik blijven de pijlers waarlangs we werken. Daarbinnen liggen de speerpunten bij energiebesparing in de bebouwde omgeving, het realiseren en uitbreiden van een warmtenet en het verder uitwerken van smart grids, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, bewoners en eigenaren van vastgoed. Door de menging van wonen en werken liggen hiervoor in Zaanstad kansen. Daarbij speelt de mogelijke vergunningsvrije plaatsing van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrisch vervoer een rol, evenals het tijdelijk beschikbaar stellen van braakliggende gronden voor zonneweiden. Het duurzaamheidsfonds wordt geëvalueerd, met als inzet het fonds gericht te benutten op het behalen van concrete resultaten en de bevordering van innovatie. Gestreefd wordt naar een verdere verduurzaming van het inkoopbeleid.

Activiteiten
Stimuleren van energiebesparing en opwekken van duurzame energie in de bebouwde omgeving
(Laten) realiseren van eerste tranche open en slim energienet (biomassacentrale ZMC)
Onderzoek naar de mogelijkheden tot praktische toepassing van smart grids in Zaanstad
Onderzoek naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Zaanse Energie Service Company
Evalueren duurzaamheidsfonds
Ontwikkeling kennisplatform en website met maatschappelijke partners

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Afhankelijkheid van andere partijen.Evenals bij milieu geldt ook voor klimaat dat Zaanstad de ambities niet alleen kan realiseren. Samenwerking met verschillende partners als bedrijfsleven, woningcorporaties en bewoners is noodzakelijk. Deze partijen zien de investering op korte termijn vaak als een drempel , omdat die niet opweegt tegen de opbrengsten op de langere termijn.De partijen informeren over de mogelijkheden die er zijn om maatregelen te financieren en inzicht te geven in de voordelen en opbrengsten van de maatregelen.