Begroting 2015 - 2018

3 Hergebruik grondstoffen

Zaanstad wil zo veel mogelijk reststromen die ontstaan bij huishoudens en bedrijven gescheiden inzamelen, zodat deze voor hergebruik beschikbaar zijn. Door het gebruik van secundaire grondstoffen wordt het gebruik van primaire grondstoffen zo veel mogelijk beperkt.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
De hoeveelheid restafval (hoeveelheid ongescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval)60% (2013)60%55%40% (in 2020)Sorteeranalyses en afvalmonitor

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

Onderzocht wordt of een andere manier van afval inzamelen (financiële) voordelen heeft voor de gebruiker en het milieu. De doelstelling is 20% minder afval in 2020 t.o.v. 2013. In 2015 zal besluitvorming plaatsvinden over het Grondstoffenplan 2015-2019 met bijbehorend uitvoeringsprogramma en communicatieplan gericht op het intensiveren van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. De dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt geactualiseerd.

Activiteiten
Vaststellen en uitvoeren van het grondstoffenplan 2015-2019
Actualiseren en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met HVC

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel

3.2 Grondstoffenrotonde

Zaanstad stimuleert andere vormen van recyclen, bijvoorbeeld door in het Noordzeekanaalgebied ruimte te bieden aan een grondstoffenrotonde. Deze rotonde maakt het mogelijk afval van processen in hetzelfde gebied als grondstof of energie te gebruiken.

Activiteiten
Definiëren en uitwerken van het grondstoffenrotonde met daaraan gekoppeld een actieplan

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel