Begroting 2015 - 2018

1 Ruimtelijke ontwikkeling (RO)

Ruimtelijke ontwikkeling is voornamelijk gericht op het zorgen voor de juiste ruimtelijke kaders en de nodige instrumenten en strategieën om ontwikkelingen op gang te brengen, te laten slagen en uitvoering te kunnen geven aan de werkwijze van prioriteren en ruimte geven. Het programma is ondersteunend aan andere programma’s, zoals gebiedsontwikkeling. Door het inzetten van verschillende instrumenten willen we initiatieven mogelijk maken. We zoeken optimaal naar ruimte in beleidskaders en flexibiliteit in bestemmingsplannen, zodat initiatiefnemers worden uitgenodigd om te investeren in de stad. Tegelijkertijd blijven we oog houden voor een goede omgevingskwaliteit. De kernkwaliteiten moeten behouden blijven en waar het kan worden versterkt. Dit vraagt soms juist om strengere kaders. In beide gevallen, ruimte geven of strikte kaders, is transparantie en helderheid over wat wel en wat niet mag belangrijk. Ruimte voor ontwikkeling en prioriteren blijven dus hand in hand gaan.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Ranking (woon)aantrekkelijkheid van de stad29292827Atlas Nederlandse gemeenten

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Gedifferentieerde aanpak (RO)

De gemeente maakt een gedifferentieerde aanpak mogelijk voor de stad, waarbij we ruimte geven waar het kan en sturen waar het moet.

In gebieden waar ontwikkeling van grote strategische betekenis is voor de hele stad neemt de gemeente een actieve en trekkende rol. Het college beschouwt monumenten per definitie als van grote strategische waarde. Waar verandering wenselijk is, maar niet van groot strategisch belang, is de gemeente faciliterend aan de initiatieven van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Tegelijk zijn er gebieden waar het behoud en beheer van (cultuurhistorische) kwaliteit centraal staat en de gemeente juist als hoeder de norm stelt en bewaakt. Tot slot is het in grote delen de opgave om een nieuwe balans te vinden tussen de ruimte voor ontwikkeling en de bescherming van alle belanghebbenden. In deze gebieden worden regels die vooral als hinderlijk worden ervaren teruggedrongen en wordt ruimte gegeven waar dat kan.

Met de “Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit” wordt vastgelegd hoe dit voor het onderwerp ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen doorwerkt. Tegelijkertijd wordt op gebiedsniveau in de bestemmingsplannen de planologisch juridische vertaalslag gemaakt. Daarnaast evalueren we de ruimtelijke structuurvisie om vervolgens samen met partners en belanghebbenden in de stad te komen tot een omgevingsvisie voor Zaanstad.

Het toepassen van vernieuwende strategieën zoals het burenakkoord, ontwikkeling met minimale kaders van de twee pilotgebieden (gasfabriekterrein Krommenie, Fortuinlaan) en aanpassing van regelgeving zodanig, dat tijdelijk gebruik of herbestemming wordt vereenvoudigd en particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd, geeft invulling aan het begrip ruimte geven. Het project knooppuntontwikkeling is vanuit RO, in samenwerking met de provincie, een strategisch project waar de gemeente regisseert, capaciteit inzet en maatwerk levert.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Oordeel over duidelijkheid gemeentelijke regels6,2 (2012)6,3>6,36,7 (landelijk gemiddelde)Zaanpeiling

Activiteiten
Vaststellen van Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit
Opstellen bestemmingsplannen
Evaluatie ruimtelijke structuurvisie (en economische structuurvisie) ten behoeve van een omgevingsvisie voor Zaanstad
Toepassen van strategieën voor ruimte geven (fysieke regeldruk)
Knooppuntontwikkeling i.s.m. provincie
Inventariseren van braakliggende terreinen/leegstaande panden in prioritaire gebieden
Pilot projecten evaluatie en vervolg
Inspirerend Plan voor de Stad

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie 

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Gedifferentieerde aanpak doet onvoldoende recht aan gelijkheidsbeginsel.De gedifferentieerde aanpak betekent dat niet elk initiatief op gelijke wijze wordt beoordeeld en begeleid. De inzet vanuit de gemeente is afhankelijk van de locatie en de bijdrage van het initiatief aan het algemeen belang. Dit leidt tot ongelijkheid. In hoeverre dit op gespannen voet staat met het gelijkheidsbeginsel is op voorhand niet geheel te beoordelen.Zorgvuldige motivering van de reden waarom er geen gelijke behandeling wordt toegepast. Constante monitoring van jurisprudentie over dit onderwerp.
Toepassen van strategieën voor ruimte geven leidt tot rechtsonzekerheid voor belanghebbenden.Het burenakkoord, ruimte geven en loslaten gaan allemaal over grotere invloed van de omgeving op beslissingen in de ruimte. Daarmee wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen bescherming van het individu en het collectief aan de ene kant en belemmering van initiatieven aan de andere kant. Deze grotere zeggenschap voor de omgeving kan op gespannen voet staan met de rechtszekerheid.Opstellen van regels over de eisen die gesteld worden aan draagvlak. Constante monitoring van jurisprudentie over dit onderwerp.