Begroting 2015 - 2018

2 Woningaanbod

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Woonbehoeften en –wensen zijn er in veel soorten en maten. Zaanstad streeft naar een veelzijdig en kwalitatief woonaanbod, zodat er op woongebied voor ieder – jong en oud, huurders en kopers, mensen met een krappe en ruimere beurs, huidige én nieuwe bewoners - wat wils is. Veel partijen - corporaties, ontwikkelaars, investeerders, particuliere woningeigenaren en opdrachtgevers – kunnen daarbij het verschil maken. Dit vraagt om: -een toegankelijke woningvoorraad (voldoende, passend en betaalbaar). Op het niveau van Zaanstad blijft voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen beschikbaar. We streven ernaar dat iedereen zo snel mogelijk een woning kan krijgen die aansluit bij de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het bevorderen van de doorstroming is daarbij belangrijk, maar bijvoorbeeld ook het goed afstemmen van wonen en zorg. Gelet op de prognoses over de groei van het aantal huishoudens zal ook voor de middellange en lange termijn ruimte moeten worden gezocht voor (binnenstedelijke) woningbouwmogelijkheden. Vraag en aanbod moeten nu, maar ook in de toekomst, goed op elkaar blijven aansluiten. -een kwalitatief goede woningvoorraad. De nadruk ligt op het bevorderen van de kwaliteit van de bestaande voorraad betaalbare huur- en koopwoningen. Het beleid voor funderingsproblematiek blijft gehandhaafd. Wanneer de eigenaren van woningen er niet in slagen om de kwaliteit te verbeteren en de maatschappelijke gevolgen groot zijn, zet de gemeente instrumenten in om de kwaliteitsslag wel mogelijk te maken. Ten aanzien van energiebesparing brengen we partijen bij elkaar rond gedeelde ambities. Inzet hierbij is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. -een diverse en evenwichtige verdeling van de woningvoorraad. Alle wijken blijven leefbaar en aantrekkelijk voor iedereen. Een verdere concentratie van woningen met een lage huur wordt tegengegaan. Er wordt zowel lokaal als regionaal gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met voldoende diversiteit naar prijs, type en kwaliteit. Daarbij wordt onderkend dat sprake is van verschillen tussen en binnen wijken. Binnen de woonruimteverdeling zoeken we maximale ruimte om wijken leefbaar te houden. Bovenstaande onderwerpen werken we in 2015 uit in de actualisatie van de huidige woonvisie. Aan de hand hiervan zullen indicatoren voor de begroting 2016 t/m 2018 worden benoemd en ingevuld.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Woningbouwproductie ZaanstadN.v.t.488500600Woningbouwmonitor

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Woningvoorraad

Een goede balans tussen de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad. Toegankelijke woningvoorraad (voldoende, passend en betaalbaar) Om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten zal de gemeente met de corporaties afspraken moeten maken over het beter benutten van de betaalbare voorraad en instrumenten die de doorstroming bevorderen. Tijdelijke huurcontracten en flexibel huren dragen daaraan bij, maar vereisen landelijke regelgeving. Zaanstad werkt samen met corporaties en zorgaanbieders aan een effectieve afstemming tussen wonen, zorg en welzijn. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de gevolgen van sluiting van verzorgingshuizen. Regionale samenwerking biedt kansen waar het gaat om een gezamenlijke strategie ten aanzien van het aantrekken van nieuwe investeerders op de Zaanse woningmarkt. Een groot deel van de vraag zal door hen ingevuld moeten gaan worden. De mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten zal gemonitord worden. Een kwalitatief goede woningvoorraad Op lokaal niveau levert de gemeente een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad, o.a. door het ontwikkelen van een financieel instrumentarium voor funderingsherstel (zoals BKZ), via duurzaamheidsprojecten rond afname van energieverbruik (Klimaatprogramma) en via het project Comfortabel Wonen. Diverse en evenwichtige verdeling van de woningvoorraad De gemeente maakt afspraken met corporaties over verkoop, liberalisatie en sloop/nieuwbouw van sociale huurwoningen. Deze afspraken moeten helpen segregatie te voorkomen en de Zaanse wijken leefbaar en aantrekkelijk te houden. Omdat Zaanstad opereert binnen een regionale woningmarkt zal Zaanstad erop aandringen dat ook de in 2014 ondertekende intentieverklaring over verdeling van de betaalbare woningvoorraad binnen de metropoolregio wordt uitgewerkt. In 2015 treedt de nieuwe Huisvestingswet in werking. Sturing op de woonruimteverdeling is voortaan alleen mogelijk door middel van een huisvestingsverordening. De wet vereist ook afgifte van huisvestingsvergunningen. De vigerende afspraken rond de woonruimteverdeling worden getoetst aan de nieuwe regelgeving. Een actuele woonvisie In 2008 zijn de ambities op het gebied van wonen samengebracht in de woonvisie Zaans Mozaïek. Hoewel de hierin gestelde beleidsopgaven nog steeds actueel zijn vraagt de visie om een herijking en uitvoeringsprogramma met gerichte activiteiten waarin duidelijk is wat voor interventies gewenst en noodzakelijk zijn en wat voor inzet van de gemeente en andere partijen verwacht wordt. Een actuele gemeentelijke woonvisie wordt in het kader van de nieuwe Woningwet (invoering naar verwachting in 2015) bepalend voor de werkzaamheden van de corporaties en wordt gevolgd door het maken van concrete prestatieafspraken. Daarbij gaat het over thema’s als nieuwbouw van sociale huurwoningen, verkoop of liberalisatie van woningen door de corporatie, betaalbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad, menging van wijken en huisvesting van ouderen. Voor kansrijke projecten door commerciële marktpartijen kan de gemeente de rode loper uitleggen. Investeerders/beleggers worden een belangrijke speler als het gaat om nieuwbouw in het vrije sector huursegment. Vanuit de gemeente worden mogelijkheden voor eigen initiatief en zelfbouw in gang gezet.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Realisatie van het aantal woningen per jaar binnen project Zelfdoen40150

Activiteiten
Woonvisie en uitvoeringsprogramma actualiseren
Prestatie-afspraken maken met corporaties
Regionale verordening woonruimteverdeling vaststellen

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.- woningvoorraad niet betaalbaar voor lage inkomensgroepen - te weinig instroommogelijkheden voor starters en middeninkomens - afnemende diversiteit en leefbaarheid in wijken - verslechterde kwaliteit bestaande woningvoorraad (o.a. funderingsherstel)- lokale prestatieafspraken met corporaties en marktpartijen - regionale afspraken over woonruimteverdeling en de betaalbare voorraad - facilitering verbetering kwaliteit door inzet gemeentelijk instrumentarium ( bv. BKZ) - voorziening € 200.000 voor niet aflossen leningen funderingsherstel