Begroting 2015 - 2018

3 Kwaliteit buitengebied

We streven naar een hoogwaardig kwalitatief buitengebied met instandhouding van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, aantrekkelijk om te beleven en in te recreëren. Het Zaanse landschap is medebepalend voor de aantrekkelijkheid van het woon- en werkklimaat van de stad. Door verstedelijking en verdichting neemt de druk op het groen en het landschap in de metropoolregio en dus ook in Zaanstad toe. Inwoners en bezoekers willen in toenemende mate gebruik maken van het buitengebied, om in te recreëren of het op een andere manier te beleven. Het is een opgave om de kwaliteit van het landschap met de bijzondere natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken voor de inwoners die in een aantrekkelijk gebied willen wonen en werken.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Waardering woonomgeving7,07,0>7,0>7,0Zaanpeiling
Tevredenheid recreatievoorzieningen71% (2012)70%>70%>70%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

Initiëren, faciliteren en begeleiden van initiatieven, plannen en projecten die bijdragen aan het behouden en versterken van de kwaliteiten van het buitengebied en het recreatieve medegebruik. Een goede inpassing van de bouwinitiatieven in het buitengebied en aan de stadsranden zijn bepalend voor de kwaliteit van het landschap. Daarbij speelt dat de landbouw extensiveert en voor leegkomende opstallen nieuwe functies nodig zijn. Met het project verbrakking Westzaan worden belangrijke natuurdoelen bereikt. De afronding van het beheer en de inrichting van de Kalverpolder is een voorbeeld waarbij meerdere partijen aan het herstel en de toekomst van het gebied werken. Er zijn recreatieve projecten in de uitvoeringsfase die voortkomen uit lopende programma’s, zoals tussen IJ en Z en het waterplan. Nieuwe fiets- en wandelpaden staan vanaf 2015 in de planning en komen op plekken waar nog ontbrekende schakels zijn, met name in de zones tussen stad en buitengebied. De agrariërs worden gestimuleerd om boerenlandpaden aan te leggen, zodat het landschap voor de wandelaar beter toegankelijk is.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Extra aantal meters fietspadN.v.t.02.6003.950Eigen registratie
Extra aantal meters voetpadN.v.t.03.0006.000Eigen registratie

Activiteiten
Respecteren van de rode contour bij vergunningverlening
Adviseren bij bouwplannen over landschappelijke inpassing conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied
Faciliteren uitvoering verbrakking Westzaan
Afronden uitvoeringsprogramma Inrichting & Beheer Kalverpolder
Inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan beheerplannen voor Natura 2000
Gewenst toekomstperspectief voor het buitengebied uitwerken als onderdeel van het Groen- en Waterplan
Met samenwerkingspartners de gestelde doelen verwezenlijken
Uitvoeren Waterplan Zaans Blauw en het Gebiedsplan Buitengebied
Uitvoeren projecten Tussen IJ en Z in de Omzoom en Noorderveen
Onderzoek aanleg tweede deel Voetpad Guisveld

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Subsidierisico landelijke projecten.Binnen landelijk gebied worden subsidies aangevraagd. Bij subsidie loopt de gemeente Zaanstad risico dat niet alle kosten declarabel zijn.Sturen bij aanvang waar wat uit gedekt kan worden. De reserve ILG en SGP als achtervang voor niet-declarabele kosten.