Begroting 2015 - 2018

5 Grond en vastgoed

We streven naar een zo klein mogelijke duurzame grond- en vastgoedportefeuille, gericht op het faciliteren van de kerntaken van de gemeente, met een maximale bijdrage aan het verdienvermogen van de gemeente. De gemeente gaat door met de verkoop van grond die en vastgoed dat niet nodig is voor het faciliteren van de kerntaken van de gemeente. Verkoop gaat via lokale makelaars, de website van de gemeente en contacten met ontwikkelaars en belangstellenden en tegen marktconforme prijzen. De grond- en vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Door fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende functies komen telkens gebouwen en gronden beschikbaar. Daarvan wordt beoordeeld of ze kunnen worden afgestoten of beschikbaar moeten blijven voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Binnen de portefeuille worden ca. 800 huurcontracten en 10.000 erfpachtcontracten beheerd. Mutaties moeten worden doorgevoerd en facturen moeten worden opgesteld. We schenken aandacht aan de communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom. In 2014 wordt de evaluatie omzettingen erfpacht afgerond. Dit kan leiden tot aanpassing van de uitvoeringsregels voor het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. De gemeente zal erfpachters via huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website regelmatig blijven informeren over de mogelijkheden tot omzetting. Van elk object in de portefeuille wordt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Op basis daarvan wordt berekend welke budgetten benodigd zijn om een technische kwaliteit te behouden zoals in het portefeuilleplan is beschreven. De objecten die in gemeentelijk bezit blijven, worden tevens beoordeeld op hun ‘energieprestatie’. Indien op dat vlak verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn, dient daarvoor dekking te worden gezocht.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

5.1 Beheer grond en vastgoedportefeuille

Afstoten of verhuren van grond en vastgoed tegen marktconforme koop- en huurprijzen en duurzaam beheer van maatschappelijk vastgoed. De gemeente beheert het maatschappelijk vastgoed op een duurzame manier en voldoet daarbij aan de eisen van deze tijd. Grond en vastgoed die niet noodzakelijk zijn voor de realisatie van beleidsdoelstellingen worden afgestoten of verhuurd tegen marktconforme koop- en huurprijzen, waarbij voor erfpachters de keuzemogelijkheid blijft om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom.

Activiteiten
Grond en vastgoed te koop aanbieden
Contractenbeheer
Regelmatige communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom
Dekking vinden om duurzaamheidsmaatregelen in te passen in de onderhoudsbegroting van het maatschappelijk vastgoed

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Vastgoed- en grondtransacties zijn afhankelijk van de vraag uit de markt.Naast het monitoren van de markt ook beheershandelingen als het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, huren/verhuren, beheren en onderhouden.