Begroting 2015 - 2018

7 Bereikbare stad

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van Zaanstad, of het nu om wonen, werken, ondernemen of bezoeken gaat. Alle modaliteiten leveren daarin hun deel: fiets, auto, openbaar vervoer en scheepvaart. Daarbij gaat het niet alleen om toegang tot Zaanstad vanuit de regio, maar ook om comfortabel en veilig verkeer binnen de gemeentegrenzen. Goede parkeervoorzieningen dragen bij aan een positief oordeel over de bereikbaarheid en gastvrijheid van de gemeente.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

7.1 Bevorderen doorstroming

Het verbeteren van de doorstroming op het rijkswegennet, hoofdwegennet, vaarwegennet en het bevorderen van de doorstroming, snelheid en comfort van het openbaar vervoer en langzaam verkeer (incl. verkeersveiligheid). Focus op het bereikbaar houden van locaties die van essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling en de vitaliteit van Zaanstad voor zowel personen- als vrachtvervoer en het optimaliseren van de verkeersstromen binnen de gemeente. Dit mede ten behoeve van het behoud en de versterking van de verkeersrelatie met de Metropoolregio Amsterdam.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto69% (2012)73%>73%>75%Zaanpeiling
Tevredenheid over openbaar vervoer7,7 (2013)7,7>7,78Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek
Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer45% (2012)46%>46%>50%Zaanpeiling
Toename gebruik fiets woon-werk20% (2012)20%>20%>20%Zaanpeiling
Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets87% (2012)89%89%>85%Zaanpeiling
Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente42% (2012)39%>39%45%Zaanpeiling

Activiteiten
Uitwerken kansen Knooppuntontwikkeling/Guisweg
Onderzoek functioneren Bernardplein na 2020
Onderzoek Thorbeckeweg/Wibautstraat na 2020
Verdere planvorming A8-A9
Uitvoering HOV Zaan Corridor
Uitvoering Verkeersplan Centrum
Uitvoering verkeersveiligheidsplan
Locatieonderzoek fietsenstalling Inverdan
Vernieuwen Wilhelminasluis
Vervanging Zaanbrug
Faciliteren bootverbinding binnen Zaanstad en tussen Zaanstad-Amsterdam

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Uitkeren planschade en/of nadeelcompensatie Vaart in de Zaan (Zaanbrug en Wilhelminasluis).Het realiseren van zowel Wilhelminasluis als Zaanbrug heeft fikse ingrepen in de openbare ruimte tot gevolg. De bereikbaarheid van winkels en woningen zal onder druk komen te staan.Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden.
Mogelijke overschrijding > 10% op investering Zaanbrug.Indien de kostenoverschrijding van de aanbesteding Zaanbrug meer dan 10% bedraagt, is Zaanstad contractueel aansprakelijk voor 25% van deze kostenoverschrijding.Sturen op de voortgang van het project en kostenbeheersing door de provincie. Dit reduceert de noodzaak van het betaling van een opslag op de investering voor alle partijen (provincie, Wormerland en Zaanstad).
Terugbetalen deel subsidie Spoorse doorsnijding (onderdeel Guisweg).Mogelijk wordt het project Guisweg niet geheel uitgevoerd volgens afspraak met het Rijk.Dekking van deze terugbetaling staat op een overlopend passief voor het volledige bedrag. Maximale schade bedraagt het geïnvesteerde kredietbedrag.

7.2 Parkeermogelijkheden

Voor bezoekers wordt de vindbaarheid van de parkeervoorzieningen verbeterd door de realisatie van het Dynamisch Parkeerverwijssysteem. Het betaalgemak wordt groter voor zowel bezoekers als bewoners en ondernemers door de invoering van kentekenparkeren. Kentekenparkeren verhoogt ook de efficiëntie van de gemeentelijke handhaving. De Evaluatie Parkeren laat zien dat het parkeerbeleid onvoldoende houvast biedt voor de gemeentelijke regie op de openbare ruimte. De evaluatie laat tevens zien dat de parkeerregulering over het algemeen voldoet, maar verbeterpunten kent. Nieuw parkeerbeleid moet beide onderwerpen bundelen in integraal parkeerbeleid.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Afname van het aantal mensen dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet10 (2012)15<1510Zaanpeiling

Activiteiten
Vaststellen nieuw Parkeerbeleid
Invoering kentekenparkeren
Oplevering Dynamisch Parkeerverwijssysteem (financieel bij 7.1)

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel