Begroting 2015 - 2018

Veiligheid en handhaving

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 20072485928Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 1951504049

Portefeuillehouder: G. Faber, L. Vissers-Koopman

Verantwoordelijk directeur: W. Blok

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente Zaanstad blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk.

De gemeente en de samenwerkingspartners werken nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Voor dit programma zijn twee beleidsdocumenten leidend: het integraal veiligheidsprogramma (IVP) en het handhavingsprogramma (HHP). Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in het IVP en het HHP. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, men weet wat er speelt in de buurt, men weet wanneer sprake is van onwenselijk of verdacht gedrag. Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de doorgaande vaarwegen: de Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen wordt gezorgd voor een vlotte en veilige doorvaart. Ook op dit terrein kunnen bewoners een goede bijdrage leveren. Zo wordt de Groote Sluis sinds 2014 bediend door vrijwilligers, die zo helpen bij het aantrekkelijk en bevaarbaar houden van de Zaan.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?