Begroting 2015 - 2018

1 Veiligheid

Wij willen dat inwoners van Zaanstad veilig kunnen wonen, werken, recreëren en leren in de gemeente. Per periode van vier jaar vindt een veiligheidsanalyse plaats over de gehele veiligheidsproblematiek. Op basis daarvan wordt een beleidsplan opgesteld en jaarlijks een uitvoeringsprogramma. De laatste veiligheidsanalyse heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Op basis hiervan is juli 2014 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vastgesteld. In het IVP 2015-2018 zijn vier prioriteiten benoemd, die in het IVP zijn uitgewerkt in de prestatie-indicatoren. De gemeente zal als regisseur zorgdragen voor een goede uitvoering van het IVP in samenwerking met de partners. Dit doel is nauw verbonden met programma 1 ‘Jeugd en zorg’, waar het tegengaan van (jeugd)overlast en sociale veiligheidsvraagstukken een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur van Sociale Wijkteams, Jeugdteams en de begeleiding van huishoudens via het vangnet, de MPG-structuur en het veiligheidshuis.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

We hebben in de begroting voor dit onderdeel geen indicatoren opgenomen. De jaarlijkse verantwoording over het IVP vindt plaats door middel van het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag met alle prestatie-indicatoren.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit1869 (2013)186917001500 (voor 2018)IVP

´╗┐Activiteiten
Verbeteren van de sociale kwaliteit: dit betekent focus op het beperken van het aantal incidenten met betrekking tot woonoverlast, burenruzies, overlast ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik en van gestoorde personen
Vergroten objectieve veiligheid: inzet is het  verminderen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling), de zgn. high impact crimes (HIC)
Jeugd en veiligheidsbeleid met de focus op het verminderen van overlast van groepen jongeren en individuele probleemjongeren (m.n. ‘veelplegers’)
Barrières opwerpen tegen vormen van georganiseerde criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld). De gemeente zet in overleg met politie, justitie en de Belastingdienst bestuurlijke integrale maatregelen in

 

´╗┐
Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie