Begroting 2015 - 2018

2 Voorbereiding calamiteiten

Sinds 1 januari 2014 is de brandweer ondergebracht in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De VrZW voert op basis van de wet en de gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweer, meldkamer, multidisciplinaire taken, GHOR (uitbesteed aan Amsterdam-Amstelland), gemeentelijke processen en bedrijfsvoering. Vanuit de gemeente Zaanstad wordt een bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke regeling. Op regionaal niveau werken we mee aan de uitvoering van de rampen- en crisisorganisatie.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Ramp- en crisisbestrijding

Op basis van de gemeenschappelijke regeling draagt Zaanstad bij aan deVrZW. In 2013 is het Beleidsplan VrZw 2013-2016 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn drie pijlers geconcretiseerd die richtinggevend zijn voor de taakuitvoering van VrZW als organisatie. Dit zijn: slagvaardig organiseren, verbeteren zelfredzaamheid en versterken van de samenwerking met partners. De VrZW is bezig met het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Dit zal een plek krijgen in een volgende begroting van de VrZW. In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden, is door het bestuur bepaald dat de VrZW in de periode 2014-2017 een besparing van 10% dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Begroting VrZWn.v.tn.v.t.11,4 miljoen- 10% in 2017LIAS-Oneworld

Activiteiten
Zie paragraaf Verbonden Partijen

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

2.2 Openbare orde

Naast een bijdrage aan de VrZW heeft Zaanstad ook een eigen gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing en het garanderen van de veiligheid bij evenementen in Zaanstad. Daarnaast is een van de aandachtspunten de uitvoering van het gemeentelijk discriminatiebeleid en betrokkenheid bij allerlei (ad-hoc/operationele) veiligheidszaken.

Activiteiten
Gemeentelijk aandeel in de coördinatie van crises, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen
Het verstrekken van subsidie aan Bureau Discriminatiezaken
Gemeentelijke coördinatie van veiligheid bij evenementen

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie