Begroting 2015 - 2018

3 Toezicht en handhaving

Handhaven is het opheffen van overtredingen van wet- en regelgeving, gericht op het vergroten van veiligheid en het tegengaan van verloedering. Het constateren van overtredingen of overlast gebeurt door toezichthouders en inspecteurs ter plaatse, of doordat bewoners een melding doen. Zodra een overtreding is geconstateerd, moet handhavend worden opgetreden, afhankelijk van de aard van de overtreding. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar een passende oplossing in overleg met de betrokkenen: mediation of maatwerk binnen de kaders die wet- en regelgeving biedt. Op deze wijze wordt geprobeerd onnodige juridische procedures te voorkomen. Bewoners hebben een belangrijke rol bij handhaving en toezicht, doordat zij via meldingen allerlei misstanden kenbaar maken. Daarnaast kunnen bewoners in hun buurt een rol spelen bij het voorkomen of tegengaan van (lichtere vormen van) overlast. In buurten waar bewoners elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar en de leefomgeving, is een kleinere kans dat conflicten ontstaan en zijn mensen eerder in staat dit zelfstandig op te lossen zonder tussenkomst van gemeente. Bij het tegengaan van overlast en verloedering heeft dit programma raakvlakken met programma 3 (Maatschappelijke voorzieningen) en met programma 6 (Beheer Buitenruimte). Bewoners krijgen een grotere rol bij het bepalen van de prioriteiten van het Handhavingsprogramma.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Het uitvoeren van het handhavingsprogramma

In het handhavingsprogramma geeft de gemeente jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Door het optreden van Handhaving moet het aantal overtredingen door burgers en bedrijven verminderen. Een deel van de uitvoering van het handhavingsprogramma wordt uitgevoerd binnen programma 8 (Burger en bestuur), waar daadwerkelijk de (omgevings)vergunningen worden afgegeven.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawetn.v.t. (start vanaf 2014)n.v.t. (start vanaf 2014)150160Handhavingsprogramma

Activiteiten
Veilig uitgaan garanderen,  waarbij gezorgd wordt dat de horecavoorzieningen en de nabijgelegen openbare ruimte veilig zijn en dat horecavoorzieningen geen overlast geven
Handhaven bij parkeeroverlast met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid
Zorgen voor (brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen
Handhaven van de (fysieke en sociale) kwaliteitseisen m.b.t. peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders
Aandacht besteden aan meldingen door burgers en het begeleiden van calamiteiten

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

3.2 Toezicht op vaarwegen

Vanuit de woongebieden, gelegen aan de Zaan, wordt aandacht gevraagd voor de snelheid van recreatievaart en de beroepsvaart. Op het water gelden, net als op de weg, verkeersregels en maximumsnelheden. Daarnaast is sprake van schaalvergroting bij de beroepsvaart. Grotere schepen – langer en breder – brengen hun goederen naar de bedrijven gelegen aan de Zaan en achterland. Het zich houden aan de snelheid is een belangrijke factor om risico’s voor mogelijke aanvaringen te voorkomen. Havenbeambten houden toezicht op het water en treden zo nodig handhavend op.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal boten dat gecontroleerd en aangesproken wordt op snelheid.Nieuwe indicatorNiet gemeten250300Logboeken Havens en Vaarwegen.

Activiteiten
Veiligheid op de doorgaande vaarwegen door toezicht en handhaving

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie