Begroting 2015 - 2018

Werk, inkomen en economie

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 80824425176Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 54606451394

Portefeuillehouder: D. Straat

Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad waarin alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers zijn daarin onmisbaar. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een diversiteit aan aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare locaties voor bedrijven is belangrijk voor huidige en toekomstige ondernemers. De banenmotor voor Zaanstad is het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn bovendien partners in verduurzaming van de stad (zie programma Milieu & Duurzaamheid). Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Voor het onderdeel Economie en Onderwijs is de rol van de gemeente vooral regisserend/faciliterend (beïnvloeding). Hiermee beogen wij gewenste ontwikkelingen te stimuleren en aan te jagen. De gemeentelijke rol bij het verstrekken van uitkeringen en handhaven is vooral uitvoerder. Bij de bemiddeling van werklozen door een uitzendbureau is de gemeente opdrachtgever.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?