Begroting 2015 - 2018

1 Aantrekkelijke stad

Zaanstad is een stad met ruimte voor ondernemers, aantrekkingskracht op bezoekers en voldoende werkgelegenheid. Zaanstad kent, in vergelijking met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam, relatief minder banen ten opzichte van de beroepsbevolking. Dit heeft te maken met dat Zaanstad relatief weinig groeisectoren kent. Sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in onze stad kennen of weinig groei door continue verbetering van het productieproces (zoals food) óf hebben een moeilijke tijd achter de rug (bouwsector). Groei van het aantal banen (streven is 5.000 banen extra in 2020) stelt inwoners van Zaanstad in staat zelfstandig inkomen te verwerven en hun talenten te ontplooien. De gemeente wil samen met het bedrijfsleven de voorwaarden scheppen om banengroei mogelijk te maken. Bedrijven kunnen hun groei realiseren in Zaanstad. Bij een goed ondernemingsklimaat past ook een goed verblijfsklimaat: Zaanstad komt in beeld bij een groeiend aantal bezoekers.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Werkgelegenheid51.34351.34352.14356.343Vestigingregister
Leegstand winkelvloeroppervlakte10,2%10,2%9.1%<6%Locatus
Leegstand bruto vloeroppervlakte kantoren15,5%15,5%14,4%<10%Kantorenmonitor
Aantal toeristische bezoekers aan Zaanstad excl. Zaanse Schans440.000440.000460.000520.000NBTC-NIPO research
Winkelpassanten Zaandam centrum166.200166.200167.150170.000Locatus

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Vestigingsklimaat bedrijven

De economische structuurvisie geeft de economische ambities van Zaanstad weer. De groei van het aantal banen staat hierin centraal. Om werkgelegenheidsgroei te faciliteren, is een aantrekkelijk vestigingsklimaat een noodzakelijke voorwaarde. Voor ondernemers zijn ruimte en bereikbaarheid de belangrijkste vestigingsvoorwaarden. Fysieke ruimte wordt onder meer geboden in het Noordzeekanaalgebied (zie programma 4 Gebiedsontwikkeling). Zowel voor bedrijventerreinen als de detailhandel zijn keuzes en een strategie nodig ter versterking van de ruimtelijke structuur en de kwaliteit. Hiertoe wordt o.a. het vigerende detailhandelbeleid (Structuurvisie Retail Leisure) geactualiseerd, met expliciete aandacht voor Zaanstad-Noord, internetwinkelen en openingstijden. De recent vastgestelde nota Grootschalige Detailhandel maakt hier integraal deel van uit. Met de keuzes en strategie m.b.t. bedrijventerreinen en detailhandel wordt tevens de aanzet gegeven tot aanpassing van regelgeving voor vereenvoudiging van transformatie van winkel- en kantoorpanden. Daarnaast stimuleren wij ondernemerschap door ruimte te geven en de regeldruk te verminderen. Het vestigingsklimaat is een belangrijke troef om succesvol acquisitie te plegen. Dit doen we via twee sporen. De ervaring leert dat een groot deel van bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen plaatsvindt in de regio. Van belang is daarom de rode loper uit te leggen voor ondernemers in de regio door hen te begeleiden in hun uitbreidings- of verplaatsingsvraag. Dit is het eerste spoor. Als tweede spoor kiezen we voor extra inzet op regionale acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen, bijvoorbeeld via deelname aan handelsmissies die aansluiten bij de krachtige sectoren van de stad: food, toerisme en maakindustrie. Hierbij zoeken we de kracht van samenwerking met partners in de Metropoolregio Amsterdam, zoals Amsterdam Economic Board en Amsterdam in Business. Tot slot gaan we de bedrijfscontacten slimmer organiseren.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Acquisitie nieuwe bedrijven6655 per jaarEigen registratie
Vestigingsbegeleiding30305025 per jaarEigen registratie
Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen0033Eigen registratie
Verlengen bestaande Keurmerken veilig ondernemen4466Eigen registratie

Activiteiten
Uitvoeren economische structuurvisie, met focus op mkb, maakindustrie (waaronder food) en toerisme
Rode loper uitleggen voor ondernemers in regio die hun bedrijf willen verplaatsen of uitbreiden
Extra inzet in regionaal verband gericht op acquisitie nieuwe (inter)nationale ondernemingen
Opstellen transformatiestrategie bedrijventerreinen.
Implementeren nieuw detailhandelsbeleid, waarvan de recent vastgesteld nota Grootschalige Detailhandel deel uitmaakt (actualisatie vigerend beleid Structuurvisie Retail Leisure)
Ontwikkeling Toolkit gemeentelijk beleid mkb.
Bedrijfscontacten over vestiging of uitbreiding benutten we ook om mogelijkheden om mensen naar werk te leiden te onderzoeken en te stimuleren

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
De economische groei stagneert onverhoopt bijvoorbeeld door brandhaarden elders in de wereld en met name de situatie in Oekraïne. De investeringen leveren dan onvoldoende banen, woningen en gemeentelijke inkomsten op.Het inmiddels ingezette economisch herstel is nog broos en de vooruitzichten op verder herstel zijn nog onzeker. Bij minder groot herstel is er een minder grote bron om acquisitie te plegen. De markt en de feitelijke ontwikkelingen kunnen weerbarstig zijn en moeilijk te beïnvloeden via overheidsbeleid. De gemeente kan randvoorwaarden voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat beïnvloeden, maar niet het uiteindelijke effect op banengroei.In de begroting zijn diverse buffers opgenomen om wijzigingen van het (begrotings)beleid op te vangen.

1.2 Toerisme bevorderen

Zaanstad wil meer inspelen op de groei van het toerisme in de regio door het initiëren, faciliteren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk toeristisch verblijfsklimaat. Naast de Zaanse Schans zijn er grote toeristische kansen met ons nieuwe Stadshart Zaandam, de noordelijk gelegen Zaanbocht en het Hembrugterrein. Een bootverbinding op de Zaan kan een belangrijke rol spelen om bezoekers ook deze andere aantrekkelijke delen van Zaanstad te laten bezoeken. We investeren daarom in de aanschaf van twee boten. Het streven is om meer toeristen te verleiden tot een langer verblijf in Zaanstad met toeristische arrangementen. Promotie wordt verder in regionaal verband opgepakt met Amsterdam Marketing, waarbij ook iconen als Monet en het Tsaar Peterhuisje worden benut. Ook willen we evenementen, zoals evenementen rondom Sail, gebruiken als kans om de Zaanstreek verder toeristisch te profileren.

Activiteiten
Uitwerken strategische agenda Toerisme tot 2020 in regionaal verband, met expliciete aandacht voor het tot stand komen van arrangementen.
Ondersteunen en faciliteren van evenementen rondom Sail (2015).
Evaluatie en samenwerken Stichting Marketing Zaanstreek.
Uitvoeren plan "Amsterdam bezoeken en Holland zien", waaronder benutten van de ruimte voor hotelvestiging en extra promotieactiviteiten.
Realiseren bootverbinding tussen Zaandam, Zaanse Schans en Wormerveer.

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Ondanks gemeentelijke investering in boten wordt misschien geen marktpartij gevonden voor exploitatie van verbinding.Door intensief de relaties en netwerken aan te boren wordt dit risico beperkt.