Begroting 2015 - 2018

2 Iedereen aan het werk

Werk is de beste manier om actief deel te nemen aan de maatschappij en in eigen inkomen te voorzien. Het is een belangrijke voorwaarde om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Alle Zaankanters doen mee naar vermogen. Mensen zoeken in eerste instantie zelf een baan. Waar dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning door actief vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat geldt voor mensen in een uitkeringssituatie, voor jongeren die een leerwerk- of stageplek zoeken en voor de nieuwe doelgroepen van mensen met een verminderde loonwaarde die in het kader van de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen (zie programma 1 Maatschappelijke Ontwikkeling). Het aantal WWB uitkeringen in Zaanstad loopt stevig op en is hoger dan landelijk. De hogere groei van de uitkeringen in Zaanstad heeft te maken met de economische structuur in de stad. Zaanstad heeft relatief weinig groeisectoren zoals ICT en zakelijke dienstverlening. Sectoren die in Zaanstad wel sterk vertegenwoordigd zijn kennen óf weinig groei als gevolg van continue verbetering van het productieproces (zoals food) óf hebben een moeilijke tijd achter de rug (bouwsector). De groei van uitkeringen is onwenselijk gezien de economische en motiverende kracht die van werk uitgaat. Ook betekent het een forse verdere toename van het bestaande tekort voor de WWB. Dat vraagt om extra maatregelen om de uitstroom te vergroten en de instroom te beperken. Maatschappelijk zit de winst in ‘aan het werk krijgen of houden van zoveel mogelijk mensen. Dit vereist wel dat de match tussen het aanbod van werk en de vraag naar werk verbetert. Aan dit taaie vraagstuk wordt nu gewerkt onder andere via gerichte werkgeversbenadering, de ontwikkeling van nieuw instrumentarium, en het versterken van de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal uitkeringen december2820 (2012)34044004Jaarlijkse bijstellingW&I-informatie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Een goede relatie met werkgevers is van groot belang omdat zij de banen hebben waarmee burgers zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij zoeken werkgevers actief op en vragen hen vacatures, ook voor leerwerkplekken en stages, bij ons te melden. De gemeente neemt als werkgever ook zelf haar verantwoordelijkheid door 5% van haar personeelsbestand beschikbaar te stellen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij inkoop wordt een social return (SROI) eis van tenminste 5% over de aanneemsom toegepast, te besteden aan het plaatsen van werkzoekenden op arbeidscontract bij werkgevers, leerwerkbanen en stages. Naast WWB’ers kunnen door de inzet van het instrument social return ook werkzoekenden uit andere categorieën (WW, Wajong, SW) worden geplaatst bij opdrachtnemers. Onze inzet is om de best passende kandidaat uit onze regio aan de werkgever te leveren. Wij nemen de werkgever werk uit handen, denken mee en adviseren hem, nemen risico’s en andere belemmeringen weg en bieden waar nodig financiële ondersteuning op maat. Wanneer vraag en aanbod niet met elkaar in lijn zijn, onderzoeken we hoe dit beter kan.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal beëindigde uitkeringen wegens werkaanvaarding337 (2012)308500500W&I-informatie
Aantal bezochte werkgeversn.v.t.n.v.t.200200 jaarlijksW&I-informatie
Aantal gerealiseerde garantiebanenn.v.t.n.v.t.5050 jaarlijksW&I-informatie
Aantal geplaatste jongeren op leerwerkplek en stagen.v.t.n.v.t.100100 jaarlijksW&I-informatie
In het kader van SROI uitstroom van 25 mensen met een WWB/Participatiewet-uitkering naar regulier werk bij opdrachtnemers van tenminste zes maanden.n.v.t.132525 jaarlijksW&I-informatie
In het kader van SROI plaatsing van 50 jongeren op leerwerkplekken en stageplekken bij opdrachtnemers.n.v.t.765050 jaarlijksW&I-informatie

Activiteiten
Werkgevers actief benaderen en dienstverlening verbeteren, waarbij werkgevers ontzorgd worden door werving, selectie en matching uit handen te nemen
Implementeren en uitbouwen van de afspraken rondom de regionale werkgeversdienstverlening. Lancering van het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland: één regionaal loket voor werkgevers
Het oprichten van een regionaal bestuurlijk Werkbedrijf zoals afgesproken in het sociaal akkoord, om mensen met een structureel verminderde loonwaarde aan het werk te helpen en te begeleiden tijdens het werk (zgn. ‘garantiebanen’)
Inzetten van plaatsingsbevorderende instrumenten, zoals de proefplaatsing en stimulering subsidies en scholingsvouchers. Daarnaast meer mogelijkheden benutten om mensen om te scholen
In samenwerking met onderwijspartners, kenniscentra en het ServicePunt Leren en Werken meer leerwerkbanen en stageplaatsen acquireren voor werkloze jongeren
Uitvoeren van contractuele afspraken met opdrachtnemers van de gemeente in het kader van SROI

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Een verder oplopend tekort van BaanStedeIn de begroting is een oplopend bedrag (ruim 0.7 mln tot 2018) opgenomen als gevolg van het tekort bij BaanStede. Als dit bedrag verder oploopt en ten laste komt van het participatiebudget gaat dit ten koste van de andere maatregelen om mensen aan het werk te helpen.Sturing op de bedrijfsvoering van BaanStede intensiveren.

2.2 Organiseren van beschut werk

De transitie van BaanStede wordt voortgezet. De WSW-medewerkers die er nu werken worden zo veel mogelijk gedetacheerd naar reguliere werkgevers en daarnaast worden bedrijfsonderdelen zoals ‘groen’ verzelfstandigd. Aan het eind van dit transitieproces is een kleine groep nog aangewezen op beschut werk. De afbouw van BaanStede loopt parallel met de invoering van de Participatiewet. We werken in de regio toe naar één publieke organisatie die zowel de huidige WSW’ers detacheert als de nieuwe doelgroep van de Participatiewet voor wie detachering moet worden ingezet om ze aan het werk te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit zijn de mensen met verminderde loonwaarde die met loonkostensubsidie aan het werk kunnen, maar niet rechtstreeks in dienst komen bij een werkgever. Tot die organisatie gevormd is, blijft BaanStede verantwoordelijk voor de detachering van alle WSW‘ers die nu gedetacheerd zijn en de WSW‘ers die in het kader van het transitieplan BaanStede gedetacheerd gaan worden. We gebruiken de ervaring van BaanStede met beschut werk om in samenwerking met de Sociale Wijkteams te komen tot één voorziening voor beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Transitie van WSW-organisatie BaanStede verloopt volgens regionale transitieplann.v.t.Vertraagd Vervreemding groen, 50 detacheringenTransitie loopt volgens planningRapportage BaanStede

Activiteiten
Ontwikkelen van een organisatie voor beschut werken in overleg met de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Transitie loopt niet volgens planning.Volgens het transitieplan wordt BaanStede de komende jaren afgebouwd en blijft alleen beschut werk over. Wanneer dit niet volgens planning verloopt dreigt het risico van hogere kosten dan nu begroot. Zaanstad zit samen met andere gemeenten van Zaanstreek-Waterland in de gemeenschappelijke regeling en moet daar draagvlak zoeken bij de bestuurders van de andere gemeenten.Investeren in bestuurlijk en ambtelijk overleg gericht op eenduidige aansturing en tijdige informatieverstrekking aan de raad.

2.3 Iets terug doen voor een uitkering

Zaanstad vraagt iedereen met een uitkering daar naar vermogen iets voor terug te doen. Voor mensen met arbeidsvermogen betekent dit dat zij zich inzetten voor de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt of dat zij de loonwaarde die ze wél hebben inzetten. Ook mensen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen, doen iets terug voor hun uitkering. Dat kan in de vorm van een participatieplaats, vrijwilligerswerk of mantelzorg. In eerste instantie is de persoon zelf verantwoordelijk voor de invulling. We maken passende afspraken over wat iemand gaat doen. Tegenprestatie is het sluitstuk van participatie - en re-integratie uitvoering. Iets terugdoen voor je uitkering is een opstap naar re-integratie en komt niet in de plaats komen van regulier werk. Het maken van afspraken over tegenprestatie is geen doel op zich en het streven is erop gericht het opleggen van tegenprestatie te minimaliseren. In de praktijk zal dit niet geheel lukken.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het percentage mensen waarmee afspraken zijn gemaakt over wat zij doen voor hun uitkering n.v.t.n.v.t.90 %90 %W&I-informatie

Activiteiten
Uitvoering van Participatiewet
Tegenprestatie is sluitstuk van participatie en re-integratie uitvoering

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Verdringing van betaald werk.Tegenprestatie mag alleen onbetaald en additioneel zijn en geen betaald werk.Hiertoe voorwaarden stellen bij te sluiten overeenkomsten dit monitoren.

2.4 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

De jeugdwerkloosheid is hoog. Jongeren die voortijdig zonder diploma van school gaan, komen vaak niet of heel moeilijk aan het werk. Samen met onderwijsinstellingen en werkgevers zoeken we naar alternatieve voorzieningen voor jongeren als de weg terug naar school is afgesloten, maar de stap naar regulier werk nog te groot is. Daarnaast kijken we samen met scholen en werkgevers naar de arbeidsmarktrelevantie van het onderwijsaanbod: leidt het onderwijs (voldoende) mensen op voor beroepen waar regionaal ook vraag naar is?

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Binnen zes maanden is voor iedere werkloze jongere een leerwerkplek beschikbaar.n.v.t.niet geregistreerd100100 jaarlijksW&I informatie

Activiteiten
Met het mbo en primair en voorgezet speciaal onderwijs (Pro VSO) plannen maken en uitvoeren om de vroegtijdige uitval door de entreeopleiding te beperken
Opzet en onderhouden van een netwerk om scholen en bedrijven bij elkaar te brengen; niet alleen aan de onderkant van het onderwijs, maar ook op hbo-niveau en hoger
Onderzoeken leerwerkvoorziening Zaanstad

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Onvoldoende medewerking werkgevers en scholen .Voor het realiseren van leerwerkplekken is samenwerking met werkgevers en scholen noodzakelijk.Intensiveren relatie met werkgevers en scholen, goede voorlichting en ontzorgen scholen en werkgevers.