Begroting 2015 - 2018

3 Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

3 Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

Werk is de beste manier om in eigen inkomen te voorzien. De meeste Zaankanters zorgen zelf voor hun levensonderhoud en doen naar vermogen mee in de samenleving. Voor wie dat uiteindelijk niet lukt, is er ondersteuning op weg naar werk, participatie en inkomen. Draagvlak voor het vangnet voor mensen die het echt nodig hebben realiseren we door fraude aan te pakken.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Aantal uitkeringen december2820 (eind 2012)34044000Jaarlijkse bijstellingW&I-informatie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Rechtmatige inkomensverstrekking

Uitkeringen verstrekken we tijdig en efficiënt aan wie dat nodig heeft. Frauderen pakt de gemeente hard aan, maar bij onbewust fout handelen geldt maatwerk. We onderzoeken in hoeverre waarschuwingen vooraf worden gebruikt. Handhaven is een middel en geen doel op zich. Soms werkt het beëindigen van een uitkering of het opleggen van een maatregel contraproductief, met name waar sprake is van meervoudige problematiek. Daarom stemmen we af met partijen die met dezelfde klant te maken hebben.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Beëindigingen naar aanleiding van handhavingsonderzoek95 (2012)125140140 jaarlijksW&I-informatie
Opgelegde maatregelen440 (2012)486500500 jaarlijksW&I-informatie
Preventiequotum 8% (verschil tussen aanvragen en toekenningen)8,1% (2012)8,2 %8%8% jaarlijksW&I-informatie
99% van de uitkeringsaanvragen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn2013 was eerste meting99%99%99% jaarlijksW&I-informatie

Activiteiten
Verstrekken uitkeringen
Preventief en repressief handhaven

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Inrichting Sociale Wijkteams.De kans bestaat dat in de Sociale Wijkteams doelmatigheid en integraliteit gaan vóór rechtmatigheid en enkelvoudige benadering. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal verstrekte uitkeringen.Permanente afstemming met de wijkteams.