Begroting 2015 - 2018

Begrotingsmutaties Burger en bestuur
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Actualisatie
De ombuiging op regionale samenwerking zal niet worden behaald.L5001.0001.5001.500
B0000
Terugdraaien bezuiniging vermindering raadsledenL52525252
B0000
Autonoom
Aanschaf systeem GVOP om te voldoen aan wettelijke verplichte registratieL25252525
B0000
Bezuinigingen
Digitalisering werkprocessenL00-150-150
B0000
Minder formatie door vermindering regeldrukL00-300-500
B0000
Reserve StadhuisL0000
B-1.393-80700
Verhuur stadhuisL0000
B00-500-500
Kaderbrief en Financieel beeldL5771.0771.127927
B-1.393-807-500-500

Primitieve begroting2015201620172018
Autonoom
Bijstelling bezuinigingsmaatregel m.b.t. heffen leges funderingsherstel vanaf 2015.L0000
B50505050
Organiseren waterschapsverkiezingen 2015L215000
B0000
Afschaffen vermissingsleges voor paspoortenL0000
B26262626
AutonoomL215000
B76767676
Nieuw beleid
Aanpassing van het tarief voor monumenten L0000
B7777
Leges vooroverleg worden niet meer verrekendL0000
B-10-10-10-10
Invoeren leges voor legalisatie.L0000
B-11-11-11-11
Stijging tarief voor afwijken bestemmingsplan bij reguliere proceduresL0000
B-114-114-114-114
Invoeren leges voor buiten behandeling stellingL0000
B5555
Indexering overige leges Europese dienstenrichtlijnL0000
B-10-10-10-10
Nieuw beleidL0000
B-132-132-132-132

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelenL55555555
B0000
Verantwoording leges telecommunicatievergunningenL0000
B37373737
Verantwoording leges woonurgentieL0000
B10101010
Dienstreizen openbaar vervoerL70707070
B0000
Actualisatie budget Schade & verzekeringenL-135-135-135-135
B144144144144
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire ZakenL-55-55-55-55
B0000
Overheveling salarisbudget naar Facilitaire ZakenL-45-45-45-45
B0000
Omzetten budget uitbesteed werk naar salarisbudget IBT (2fte)L-143-143-143-143
B0000
Verzelfstandiging Brandweer ZaanstadL-71-3000
B0000
Terugdraaien inkoopvoordeel QlikviewL0000
B0000
Omzetting budget monumentencommissie naar omgevingsvergunningenL9999
B0000
Facilitaire dienstverlening aan de OmgevingsdienstL933933933933
B-933-933-933-933
Hogere kosten OmbudsmanL25252525
B0000
Herschikken budget verzekeringen P&OL0000
B0000
Budget beveiligen toegang tot informatiesystemenL36363636
B0000
Formatie organisatie-adviseur (1fte)L-98-98-98-98
B0000
Invulling zoekrichting Raad en BestuurL0000
B0000
Invulling zoekrichting Raad en Bestuur (0,3 fte Griffie)L22222222
B0000
Auteursrecht foto's gemeentearchiefL101000
B0000
Onderhoudskosten vervoersmiddelenL20202020
B0000
Hogere energiekosten stadhuisL100000
B0000
Eén overheadtarief voor bedrijfsvoeringL0000
B0000
Verschuiving communicatiebudget bestuurL0000
B0000
Minder advieskosten welstandscommissie i.v.m. KAN-bepalingL-20-20-20-20
B0000
Wachtgeldverplichtingen BestuurL000875
B0000
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.L345000
B0000
Herverdelen budgeten IBTL00-0-0
B0000
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) o.b.v. contractenL43000
B0000
14.3.1. Gedeeltelijk realiseren taakstelling arbeidsvoorwaardenL195163131100
B0000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL148432419410
B-17-17-17-17
Invulling taakstelling leidinggevendenL556671671671
B0000
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018L285-72-36266
B0000
Eigen risiciodrager ZiektewetL175175175175
B0000
Aansluiting salarisbegroting bij toegestane formatie Domein ORVDL-7-7-7-7
B0000
Verhogen van bijdrage aan Rekenkamer Metropool AmsterdamL28282828
B0000
Tarieven omgevingsvergunningen stijgen met de inflatie van 1,5%L0000
B-56-56-56-56
Verhoging leges voor paspoortenL477477477477
B-507-507-507-507
Opbrengsten leges rijbewijzen en afdracht rijkslegesL-14-14-14-14
B29292929
Correctie baten en lasten leges voor paspoorten en rijbewijzenL43434343
B-110-110-110-110
Indexering overige leges Burgerlijke StandL0000
B-6-6-6-6
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verderL-581-580-606-604
B0000
Bijstellen dienstverlening aan VrZWL112000
B-170000
Brandweer facilitaire kosten uitrukpostenL28282828
B0000
Facilitaire dienstverlening 6e etage RPOL64646464
B-64-64-64-64
Extra bouwlegesL0000
B-830-1.253-1.300-1.300
Bijstellen frictiebudgetL0-500-1.0000
B0000
Inleveren hervormingsbudgetL0-75000
B0000
Ontvlechting ODL-532-532-532-532
B0000
BeleidsbijstellingenL2.0792825162.656
B-2.473-2.726-2.773-2.773

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Egaliseren begrotingL007910
B-28-6700-93
Lagere onttrekking aan reserve StadhuisL0000
B-186-184-337-334
Vervallen van rentetoevoeging aan reserve Stadhuis vanuit treasuryL-168-272-272-272
B0000
Wachtgeldverplichtingen BestuurL0000
B000-875
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL-168-272519-272
B-215-854-337-1.302