Begroting 2015 - 2018

2 Actief burgerschap

In de Zaanse samenleving zal steeds vaker en breder gevraagd worden om je verantwoordelijk te voelen, je te bekommeren en zelf actief iets te betekenen voor de buurt en buurtbewoners. Er is ruimte voor bewoners, in het bijzonder jeugd en/of kwetsbare ouderen, om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien.

EffectindicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
17. Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?22% (2012) 21% 25% 25%Zaanpeiling
22. Bent u op de een of andere manier actief als vrijwilliger? 31% (2012)32% 35% 35%Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Maatschappelijke initiatieven

Wij faciliteren en stimuleren maatschappelijke initiatieven en helpen bij eventuele belemmeringen of nemen ze weg. We bevorderen dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente in de wijk samen verantwoordelijk zijn en aan de slag kunnen gaan met ideeënvorming én uitvoering van maatschappelijke taken. De normering van de indicator om het aantal maatschappelijke initiatieven in beeld te brengen is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten
Naast de bestaande manieren ontwikkelen we andere manieren (bijvoorbeeld online), waarop inwoners en ambtenaren met elkaar in gesprek kunnen gaan
Zaanstad vermindert de regeldruk ten bate van maatschappelijk initiatief. We inventariseren bij  actieve bewoners en maatschappelijke partners  welk initiatief met welke aanpassing of afschaffen van regels beter van de grond komt.
De wijkmanager zet zijn/haar netwerk, expertise en het stimuleringsbudget in voor wijkinitiatieven
Het beschikbare budget/subsidiegeld  ter ondersteuning van bewonersinitiatieven is helder en eenduidig te benaderen door bewoners die zich willen inzetten, zowel op het niveau van de eigen wijk als de hele stad
Zorgdragen voor afstemming in het wijkgericht werken tussen wijkmanagers en sociale wijkteams
De subsidie voor het vluchtelingenwerk blijft gehandhaafd
Het komende jaar wordt het beleid ten aanzien van (ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers vernieuwd
Het aantal aangepaste/afgeschafte/anders toegepaste regels/procedures in kaart brengen.

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Onvoldoende zicht op maatschappelijke initiatievenWanneer we meer ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven en meer 'loslaten', hebben we ook minder zicht hierop. Dat vraagt om een andere manier van leren waarderen en ondersteunen.De wijkmanagers moeten goed in de wijk zitten. En we investeren in verschillende (offline en online) platforms.
Geen vermindering regeldrukHet kan in de praktijk moeilijk blijken om regels af te schaffen, omdat de regels ook een belangrijk (ander) doel dienen. De focus op de (hoeveelheid) regels kan afleiden van de toepassing van regels, ten behoeve van maatwerk.Organisatieontwikkeling en het programma regeldruk om de (toepassing van) regelgeving in beeld te brengen en in- en extern te bespreken. (zie ook programma 8 en de bedrijfsvoeringsparagraaf)