Begroting 2015 - 2018

5 Iedereen kan sporten

Zaanstad is een sportieve stad waar alle bewoners in de breedte sport kunnen beoefenen en waar ruimte is voor talentontwikkeling. Sport levert een bijdrage aan de participatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad. Inwoners dragen bij aan een actief (sport)verenigingsleven dat van belang is voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

5.1 Sportvoorzieningen

Het verhogen van sportparticipatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad, door het (laten) aanbieden van goede voorzieningen voor sport en bewegen.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in hun eigen wijk en in Zaanstad53% en 63% (2012)75% en 61%>75% en 63%>75%Zaanpeiling
Percentage inwoners van Zaanstad dat minimaal 1 keer per maand aan sport doet 61% (2012)65%67%67%Zaanpeiling

Activiteiten
Het verbeteren en vernieuwen van een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod door verder uitvoering te geven aan de routekaart Buitensport en het verbeteren van de faciliteiten voor binnensport
Realisatie van een nieuw zwembad in Zaanstad Noord in combinatie met de renovatie van de Crommenije
Nieuwbouw van sporthal De Sprong
Nieuwbouw van sporthal De Vang
Renovatie van zwembad De Slag
Realisatie van sportpark De Omzoom
Beweging rond de sportparken Oostzijderveld, Karnemelksepolder, Saenden, Poelenburg, Kalverhoek en hockeyterrein De Kraaien (minimaal een haalbaarheidsonderzoek gereed)
Het herzien van de onderhoudssystematiek voor buitensportaccommodaties
Het bundelen van uitvoerende taken in één sportbedrijf, zodat beheer en exploitatie van sportvoorzieningen efficiënter plaatsvindt

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Achterblijvende tevredenheid.Risico is dat de tevredenheid van de inwoners daalt of achterblijft bij de verwachting.Gebruikers vroegtijdig betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe sportaccommodaties of het renoveren van bestaande accommodaties.

5.2 Actieve (sport)verenigingen

Zaanstad ondersteunt haar inwoners om zelf te zorgen voor een actief (sport)verenigingsleven dat bijdraagt aan het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen. Indicatoren voor het meten van de inzet van sportverenigingen op andere maatschappelijke activiteiten en de deelname aan sportstimuleringsinitatieven van het Sportbedrijf Zaanstad, zijn in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten
Het aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven
Het inzetten van het Jeugdsportfonds (als onderdeel van Meedoen Zaanstad) als middel om sport voor kinderen bereikbaar en betaalbaar te maken
Het inzetten van combinatiefunctionarissen sport (in samenwerking met onderwijs en cultuur) om basisschoolleerlingen te stimuleren te gaan sporten buiten schooluren
Het wijkgericht inzetten van sportbuurtwerk voor een zinvolle tijdsbesteding voor 12+-jongeren
Het (laten) organiseren van sportactiviteiten voor kinderen
Het aanbieden van advies en het ondersteunen van inwoners met een beperking die willen sporten en sportverenigingen adviseren en ondersteunen om G-sport uit te voeren
Het faciliteren van de Zaanse sportverenigingen door de inzet van verenigingsondersteuners
Het ondersteunen van sporttalenten via de Stichting Topsportfonds Zaanstad

 

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Te lage opkomst.Risico bestaat dat er, gezien de behoefte, te weinig aanbod is of een te lage opkomst van inwoners bij sportstimuleringsinitiatieven.Gemeente maakt goede prestatieafspraken met het sportbedrijf en richt evaluatiemomenten in voor eventuele bijsturing.
Geen bereidheid of mogelijkheid tot organiseren.Risico is dat sportverenigingen geen bereidheid en/of mogelijkheid hebben tot het organiseren van andere maatschappelijke activiteiten.Gemeente faciliteert door goede accommodatie beschikbaar te stellen, door de inzet van verenigingsondersteuners en subsidiemaatregelen.